MENI

58. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

22.7.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 4. Zahtjev poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika; 
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 6. Zahtjev poslanika Adema Huskića za razmataranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o sportu u BiH, predlagač: poslanik Denis Bećirović (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije (predlagač: Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH – predlagači: poslanici Sefer Halilović, Vinko Zorić, Mirko Okolić, Šemsudin Mehmedović, Denis Bećirović, Velimir Jukić i Adem Huskić (prvo čitanje);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o državnoj himni BiH (zakon u prvom čitanju);
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači: poslanici Ekrem Ajanović, Adem Huskić i Remzija Kadrić (zakon u prvom čitanju);
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Inicijativi poslanika Sadika Ahmetovića za uvrštavanje u dnevni red Predstavničkog doma tačke: „Proglašenje 11. jula Danom sjećanja u cijeloj Bosni i Hercegovini na žrtve genocida koji je 1995. godine počinjen u Srebrenici“;
 15. Razmatranje Gender akcionog plana Vijeća ministara BiH i preporuka UN-ovog Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena s prijedlogom zaključaka Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
 16. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi sa žalbama žena radi prava na naknade plaća za vrijeme porodiljskog odsustva;
 17. Informacija o lišavanju slobode u Republici Hrvatskoj Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti, i aktivnostima preduzetim nakon tog događaja;
 18. Imenovanje članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (prijedlog Vijeća ministara BiH;
 19. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH (prijedlog Ad hoc Zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana);
 20. Potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o smjeni ministra sigurnosti BiH i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Tarika Sadovića;
 21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH (predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku);
 22. Razmatranje „Zaključaka o štetnosti antidejtonskog i jednostrаnog djelovanja predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića u državi Bosni i Hercegovini“ – predlagač: poslanik Denis Bećirović;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)   Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA),
  b)   Dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima,
  c)   Konvencije o procjeni okolišnih uticaja u prekograničnom kontekstu – Espoo (Finska), 25. februara 1991. godine,
  d)   Konvencije o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, br. 174. iz 1993. godine, i Preporuka o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, br. 181. iz 1993. godine, Međunarodne organizacije rada,
  e)   Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima, br. 189. iz 1998. godine, Međunarodne organizacije rada,
  f)    Preporuke o promoviranju zadruga, br. 193. iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada,
  g)   Preporuke koja se odnosi na listu profesionalnih oboljenja, br. 194. iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada,
  h)   Preporuke o razvoju ljudskih potencijala, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavršavanju, br. 195. iz 2004. godine, Međunarodne organizacije rada,
  i)    Preporuke koja se tiče radnog odnosa, br. 198. iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.