MENI

80. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

30.6.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1.  Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Usmena informacija Ministarstva sigurnosti BiH o terorističkom aktu napada na Policijsku stanicu u Bugojnu;
 4. Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-5/10, od 18.1.2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjavanje na 79. sjednici Doma 16. 6. 2010.;
 5. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-4/10, od 18.1.2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjavanje na 79. sjednici Doma 16. 6. 2010.;
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Kluba SDA, zakon broj: 01-02-8-36/10, od 21. 5. 2010 (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. – predlagač: Privremena komisija, zakon broj: 01-02-9-37/10, od 24. 5. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o volontiranju, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-7-41/10, od 8. 6. 2010. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-3-42/10, od 8. 6. 2010. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine – predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-39/10, od 4. 6. 2010. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o ostvarivanju saradnje Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom – predlagači: poslanici Lejla Klokić, Sadik Bahtić, Husein Nanić i Remzija Kadrić, zakon broj: 01-02-3-38/10, od 25. 5. 2010. (prvo čitanje);
 12. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Mišljenja Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku o Prijedlogu zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, predlagači: poslanici Kluba SNSD-a, zakon broj: 01-02-9-26/10, od 9. 4. 2010.
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (zakon u drugom čitanju);
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Kluba SDP BiH (zakon u drugom čitanju);
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: poslanik Lazar Prodanović);
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka broj 2. poslanika Denisa Bećirovića sa 79. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini koji glasi: „ Predstavnički dom zaključuje da će u slučaju nedostavljanja informacije od nadležnog ministarstva na 80. sjednici pokrenuti pitanje odgovornosti ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH“ ;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka 2, 3 i 4 poslanika Azre Hadžiahmetović sa 79. sjednice Doma povodom razmatranja Informacije o utvrđivanju odgovornosti u Ureda za razmatranje žalbi koji glasi:
  2.      „Od Vijeća ministara BiH tražimo informaciju o odgovornosti u vezi s neimenovanjem članova URŽ-a u periodu od 25. 9. 2006. do  26. 3. 2009. za koje vrijeme je  Amir Pilav bio imenovan za privremenog predsjedavajućeg URŽ-a,
  3.      Od Vijeća ministara BiH tražimo informaciju o spornim odredbama Pravilnika kojima se regulira da „ Vijeće ministara BiH može razriješiti predsjedavajućeg URŽ-a na pismeni zahtjev poslanika u PSBiH, člana Vijeća ministara BiH ili člana URŽ-a“ (član 5. stav 1. i 2. Pravilnika)
  4.      PSBiH „izražava nezadovoljstvo zbog neprofesionalnog i krajnje neodgovornog i tendencioznog odnosa“ prema predsjedavajućem URŽ-a u postupku donošenja i primjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji URŽ-a“ ;
 18. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009.godinu, materijal broj: 01,02-03-50-3-646/10, od 7.5.2010.;
 19. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine za 2009., materijal broj: 01,02-50-3-758/10, od 9. 6. 2010.;
 20. Prijedlog za imenovanje Ante Matića za člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, materijal broj: 01,02-50-3-753/10, od 8. 6. 2010.;
 21. Imenovanje predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (prijedlog liste kandidata Privremene zajedničke komisije oba doma), materijal broj: 01,02-50-1-441-4/10 od 29.6.2010.
 22. Prijedlog rezolucije o osudi masovnog kršenja ljudskih prava civilnog stanovništva u Cazinskoj krajini 1950. godine i zločina počinjenih od nadležnih vlasti Jugoslavije/ FNRJ  - podnosilac: poslanik Husein Nanić;
 23. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Slavka Jovičića za razmatranje na sjednici Doma tačke dnevnog reda: „ Informacija o sredstvima koja se izdvajaju iz budžeta Institucija BiH po tužbama lica koja su bila optužena pred Sudom BiH od strane Tužilaštva BiH, a kasnije su pravosnažnim presudama oslobođena“ ;
 24. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Mirka Okolića za razmatranje na sjednici Doma tačke dnevnog reda koja glasi: „ Informacija o sklopljenim ugovorima o djelu ili radu u svim ministarstvima, direkcijama, agencijama i ostalim upravnim organizacijama BiH od 1. 1. 2007, do 12. 5. 2010. “ ;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Projekat za otpadne vode u Sarajevu,
  b)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj – Projekat unapređenja uslova života na selu,
  c)    Sporazuma o zajmu i projektu KfW-a, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar, za projekat Vjetroelektrana Mesihovina,
  d)   Konvencije o Centru za provođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.