MENI

Sekretarijat

O Sekretarijatu PSBiH

Sekretarijat obavlja stručne, administrativno-tehničke, organizacione, finansijske, informativne, konsultantske i druge poslove za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a naročito poslove: pripreme, sazivanja i praćenja sjednica domova i komisija; razmatranja prijedloga akata upućenih Parlamentarnoj skupštini u vezi s njihovom usklađenošću s Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine; davanja stručnih mišljenja o materijalima i aktima za potrebe Parlamentarne skupštine; praćenja provođenja i iniciranja izmjena i dopuna poslovnika domova; priprema programa rada oba doma Parlamentarne skupštine, planova rada komisija i praćenja njihovog izvršavanja; pripreme, izrade, prevođenja i lektoriranja tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja i zapisnika, kao i drugih materijala na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i, po potrebi, na strane jezike; pripreme usvojenih akata za objavljivanje u «Službenom glasniku BiH»; stručne i protokolarne poslove za potrebe parlamentarnih delegacija i prijema stranih delegacija; praćenja i izvršavanja zadataka i poslova koji za Sekretarijat proizilaze iz akata domova i komisija; odnosa s javnošću i informiranja javnosti o radu Parlamentarne skupštine i objavljivanju kompletnih zapisnika rasprava u oba doma; saradnje s institucijama Bosne i Hercegovine, kao i entitetskim i drugim organima; obavlja i druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove za potrebe Parlamentarne skupštine.

Poslovi i zadaci Sekretarijata obavljaju se unutar sljedećih službi:

  • Stručna služba Predstavničkog doma;
  • Stručna služba Doma naroda;
  • Zajednička služba.

U okviru službi uspostavljaju se organizacione jedinice, i to:

  • kabineti;
  • uredi;
  • sektori.

Radom Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH rukovodi Kolegij Sekretarijata koji čine sekretar Predstavničkog doma, sekretar Doma naroda i sekretar Zajedničke službe.