MENI

83. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

1.9.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Kluba SNSD-a za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 4. Zahtjev poslanika Sefera Halilovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 5. Prijedlog zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-3-44/10, od 16. 6. 2010., sa Izvještajem Komisije za saobraćaj i komunikacije;
 6. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane, sigurnosti i obavještajno-sigurnosnih poslova, predlagač: Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, zakon broj: 01,02-02-8-45/10, od 25. 6. 2010., s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 7. Prijedlog zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, predlagači: poslanici Kluba SNSD-a, zakon broj: 01-02-9-26/10, od 9. 4. 2010., s mišljenjima Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 8. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, materijal broj: 01,02-12-757/10, od 10. 6. 2010.;
 9. Godišnji izvještaj Vijeću ministara BiH o statusu spolova u Bosni i Hercegovini u 2008., materijal broj: 01-37-921/10, od 13. 7. 2010. (materijal Agencije za ravnopravnost spolova BiH);
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal broj:01,02-16-1-917/10, od 13.7.2010.;
 11. Izvještaj o reviziji učinka o temi: Nabavka računarske opreme u institucijama BiH, materijal broj: 01/4-16-1-648/10, od 7. 5. 2010. ;
 12. Izvještaj o radu Ad hoc komisije za pripremu izmjena i dopuna te Prečišćenog teksta Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku poslanika Sadika Bahtića sa 81. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji Ministarstva sigurnosti BiH o policijskim aspektima akcije „Svjetlost“ i mjerama koje su tim povodom preduzete i Informaciji Vijeća ministara BiH o terorističkom napadu na Policijsku upravu u Bugojnu;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključcima poslanika Denisa Bećirovića sa 81. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji Ministarstva sigurnosti BiH o policijskim aspektima akcije „Svjetlost“ i mjerama koje su tim povodom preduzete i Informaciji Vijeća ministara BiH o terorističkom napadu na Policijsku upravu u Bugojnu;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku poslanika Momčila Novakovića sa 81. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o terorističkom napadu na Policijsku upravu u Bugojnu;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključcima poslanika Huseina Nanića sa 81. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2009.;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključcima poslanika Nermine Zaimović-Uzunović sa 81. sjednice Doma povodom rasprave o Informaciji o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2009.;
 18. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za period januar-mart 2010. godine, materijal broj: 01,02-04-898/10, od 2. 7. 2010.;
 19. Informacija o dopisu Ministarstva sigurnosti BiH Ujedinjenim narodima povodom proglašenja pojedinih organizacija iz Bosne i Hercegovine povezanim s terorističkim organizacijama i stavljanju van snage dokumenta koji izaziva pravnu nesigurnost građana i institucija u Bosni i Hercegovini, materijal broj: 01,02-50-3-426-1/10, od 9. 7. 2010.;
 20. Informacija o osiguranju transparentnosti i zakonitosti štampanja glasačkih listića za Opće izbore u Bosni i Hercegovini (materijal Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-50-3-709/10, od 27. 7. 2010., po usvojenoj inicijativi poslanika Mirjane Malić sa 81. sjednice Doma, održane 14. 7. 2010.);
 21. Informacija o rješavanju statusa pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kojima ističu ugovori u 2010. godini, materijal broj: 01-03-943/10, od 19. 7. 2010.;
 22. Informacija o zakupu institucija Bosne i Hercegovine u Budžetu za 2010. godinu – materijal broj 01-50-3-807/10, od 8. 7. 2010.;
 23. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Kluba SDA za razmatranje na sjednici Doma tačke koja glasi: „Informacija Vijeća ministara BiH o problemima žiranata u BiH s prijedlogom mjera koje treba preduzeti kako bi dug otplaćivali glavni dužnici s posebnom analizom legislative koja se odnosi na ovu oblast i mogućnošću poboljšanja zakona“;
 24. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Lejle Klokić za uvrštavanje u dnevni red tačke: „Razmatranje izvještaja o stanju iseljeništva, položaju i problemima s kojima se susreću, učenju maternjeg jezika, očuvanju kulture i drugo, s prijedlogom mjera za razvoj odnosa Bosne i Hercegovine sa dijasporom“;
 25. Imenovanje Ljiljane Milićević umjesto Save Erića za:
  a)      člana Grupe prijateljstva sa zemljama srednje i istočne Evrope
  b)      zamjenskog člana Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)   Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore,
  b)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Narodne Demokratske Republike Alžir o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne evazije u odnosu na poreze na dohodak i imovinu,
  c)   Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Indije,
  d)   Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA),
  e)   Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Estonije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole (Provedbeni protokol). (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.