MENI

79. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

16.6.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o graničnoj kontroli po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-6-40/10 od 04.06. 2010. godine;
 4. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-5/10, od 18.1.2010. (drugo čitanje), odgođeno izjašnjavanje na 78. sjednici Doma;
 5. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-4/10, od 18.1.2010. (drugo čitanje), odgođeno izjašnjavanje na 78. sjednici Doma;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-8-19/10, od 4.2.2010. s Izvještajem Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj:01,02-02-5-28/10, od 14.4.2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Kluba SDP, zakon broj: 01-02-5-31/10, od 21.4.2010. (drugo čitanje);
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara, zakon broj:01,02-02-4-12/10, od 28. 1. 2010. (zakon u drugom čitanju);
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (drugo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Kluba SDA, zakon broj: 01-02-8-36/10, od 21. 5. 2010. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Martin Raguž, zakon broj: 01-02-9-35-1/10, od 14. 5. 2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, predlagač: Privremena komisija, zakon broj: 01-02-9-37/10, od 24. 5. 2010. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Lazar Prodanović, zakon broj: 01-02-9-34/10, od 13.5.2010., s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 15. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal broj: 01,02-50-3-514/10, od 1.4.2010., odgođena rasprava na 78. sjednici;
 16. Izvještaj o provođenju zakona u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH za 2009. godinu, materijal broj:01,02-50-3-578/10, od 19.4.2010.;
 17. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2009.godini, materijal broj: 01,02-04-635/10, od 30.4.2010.;
 18. Informacija o utvrđivanju odgovornosti unutar Ureda za razmatranje žalbi BiH zbog neprovođenja odredbi pozitivnih propisa u vezi s redovnom procedurom rotacije na čelnoj poziciji Ureda s prijedlogom Vijeća ministara BiH da se Amir Pilav razriješi dužnosti člana Ureda za razmatranje žalbi BiH, materijal broj:01,02-50-3-631/10, od 29.4.2010.;
 19. Izjašnjavanje o Inicijativi poslanika Momčila Novakovića za uvrštavanje u dnevni red sjednice Doma tačke: „Odgovornost članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine za vođenje vanjske politike BiH u svjetlu posljednjih izjava pojedinih članova“;
 20. Prijedlog Komisije za vanjske poslove u vezi realizacije Inicijative poslanika Momčila Novakovića, usvojene na 77. sjednici Doma koja glasi: „Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenih delegacija koja, u ime Bosne i Herecgovine, učestvuju u međunarodnim skupovima“;
 21. Prijedlog za imenovanje članova iz Predstavničkog doma u Interresornu radnu grupu koja bi radila na izmjeni (akt Ministarstva pravde BiH):
  a)       Zakona o ministarstvima i drugim organina uprave BiH
  b)       Zakona o Vijeću ministara BiH
  c)       Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
  d)       Zakona o reviziji intitucija BiH
  e)       Zakona o  upravi
  f)        Zakona o javnim nabavkama BiH
 22. Davanje saglasnosti za otkazivanje:
  a)       Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine, usvojene u Londonu, 6. maja 1969;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)       Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti unutrašnje sigurnosti,
  b)      Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona,
  c)       Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine,
  d)       Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.