MENI

81. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

14.7.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 80. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-8-19/10, od 4.2.2010., s Izvještajem Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine – predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-39/10, od 4. 6. 2010. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-3-44/10, od 16.6.2010. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagači: poslanici kluba SDPBiH, zakon broj: 01-02-7-43/10, od 15.6.2010. (prvo čitanje);
 7. Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o policijskim aspektima akcije „Svjetlost“ i mjerama koje su tim povodom preduzete, materijal broj: 01,02-04-395-1/10, od 25.6.2010.;
 8. Informacija Vijeća ministara BiH o terorističkom napadu na Policijsku upravu u Bugojnu (zaključak Doma sa 80. sjednice, održane 30.6.2010.)
 9. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2009. godine, materijal broj: 01,02-16-1-742/10 od 4.6.2010.;
 10. Razmatranje inicijative grupe građana o osnovanosti postupanja pravosudnih organa Bosne i Hercegovine u pogledu procesuiranja zločina za vrijeme tragičnog ratnog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine (usvojena inicijativa poslanika Mirka Okolića na 59. sjednici Doma, održanoj 2. 9. 2009.);
 11. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Mirjane Malić za razmatranje na sjednici Doma tačke dnevnog reda koja glasi:“Osiguravanje transparentnosti i zakonitosti štampanja izbornih listića za predstojeće Opće izbore 2010.“;
 12. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Kluba Stranke za BiH za razmatranje na sjednici Doma tačke dnevnog reda koja glasi: „Informacija Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine o sprečavanju ove institucije da obavlja svoje funkcije u skladu sa zakonom“;
 13. Inicijativa za usvajanje zaključka kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da sačini Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za period od januara 2007. do juna 2010. godine
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)  Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti zdravstva;
  b)  Ugovora između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
  c)  Ugovora o garanciji za Kreditnu liniju Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.