MENI

Заједничка служба

Сектор за финансије

Руководилац Сектора: Сретен Чечар

Сектор за финансије припрема предлоге за обезбјеђивање средстава за рад Парламентарне скупштине, предлоге финансијског плана и периодичног обрачуна, као и завршног рачуна; контролише документе за исплату и њихову исправност по финансијском плану Парламентарне скупштине; анализира кретање трошкова за личне и материјалне расходе, те других средстава по финансијском плану и саставља извјештаје о извршењу и кретању ових средстава; координира, припрема и надгледа договоре и пратећу документацију за страна улагања; надгледа динамички план извршења буџета Парламентарне скупштине; обавља послове и задатке из финансијске и рачуноводствене области; припрема извјештаје о финансијском извршењу буџета Парламентарне скупштине и годишњем пословању Парламентарне скупштине; у цјелини прати књиговодствену евиденцију и њену исправност; непосредно прати финансијско пословање и води финансијско књиговодство - књиговодствену евиденцију промјена на средствима, изворима средстава, приходима и расходима из екстерних односа органа; израђује платне налоге, подноси платне налоге на реализацију код субјеката платног промета; врши обрачун плата, посланичког паушала и сачињава налоге за исплату; израђује пратећу документацију - платне листе, налоге субјектима платног промета за измирење обавеза по основу плата и посланичког паушала, спецификације и другу потребну документацију, као и извјештаје за статистику, обавезно осигурање радника за случај повреде на раду и професионалне болести и пензијског инвалидског осигурања; врши обрачун и израђује налоге за исплату накнада запослених и чланова Парламентарне скупштине, трошкова запослених, расхода из пословних активности са трећим физичким лицима, те припрема сву потребну документацију; упућује платне налоге за личне исплате и подноси их благајни на реализацију, те води њихову књиговодствену евиденцију; води материјално књиговодство цјелокупне имовине Парламентарне скупштине, основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала и прати кретање тих средстава; врши ликвидацију материјалних расхода по финансијском плану Парламентарне скупштине; обавља послове и задатке из дјелокруга благајничких послова; води дневник благајне, саставља благајничке извјештаје и води евиденцију о благајничком пословању; води евиденцију примљених и купљених поклона Парламентарне скупштине; организује послове јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ; одговоран је за законито спровођење процедура јавних набавки; припрема план набавки за буџетску годину; припрема изјашњење уговорном органу по приговору понуђача, припрема изјашњење и доставља документацију другостепеном органу у вези са жалбом понуђача; чува и даје на увид сву документацију везану за јавне набавке Канцеларији за ревизију финансијског пословања институција БиХ, обавља и друге послове у складу са законом и другим актима Парламентарне скупштине.