MENI

Zajednička služba

Zakonodavno-pravni sektor

Rukovoditelj Sektora: Bojan Šehovac

 

Zakonodavno-pravni sektor je specijalizirana služba Sekretarijata, koja ispunjava stručne zadatke u vezi s parlamentarnom zakonodavnom i kontrolnom funkcijom; brine o pravno-tehničkoj obradi akata koje donosi Parlamentarna skupština; pruža konsultativnu podršku radnim tijelima, poslaničkim i klubovima naroda, te članovima Parlamentarne skupštine prilikom izrade prijedloga zakona i drugih akata; radi na prečišćavanju teksta zakona i drugih akata; u saradnji sa Zajedničkom komisijom za evropske integracije i ustavnopravnim komisijama domova Parlamentarne skupštine, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje usvaja Parlamentarna skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i evropskim zakonima, kao i pogledu ispunjenja proceduralnih i pravno-tehničkih zahtjeva definiranih poslovnicima Parlamentarne skupštine i drugim aktima; po zahtjevu sekretara, zaposleni u Zakonodavno-pravnom sektoru učestvuju na sjednicama Parlamentarne skupštine i komisija i daju pravna objašnjenja o predmetu razmatranja; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Evropi i pribavlja uporedna iskustva; u saradnji sa službama drugih parlamenata, priprema i organizira obuku novoizabranih članova Parlamentarne skupštine o zakonodavno-pravnom procesu; zajedno s Odjelom za izradu i objavljivanje pravnih akata, učestvuje u pripremi konačne verzije zakona i drugih akata Parlamentarne skupštine za objavljivanje u ''Službenom glasniku BiH''; sarađuje s drugim odjelima i na njihov zahtjev daje pravna mišljenja; priprema nacrte ugovora kada je Parlamentrna skupština ugovorni organ; sarađuje s drugim sektorima i uredima, priprema informativne i druge materijale značajne za zakonodavnu proceduru; sarađuje i razmjenjuje informacije sa srodnim službama parlamenata stranih zemalja; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.