MENI

Zajednička služba

Sektor za financije

Voditelj Sektora: Sreten Čečar

Sektor za financije priprema prijedloge za osiguranje sredstava za rad Parlamentarne skupštine, prijedloge financijskog plana i periodičnog obračuna, kao i završnog računa; kontrolira dokumente za isplatu i njihovu ispravnost po financijskom planu Parlamentarne skupštine; analizira kretanje troškova za osobne i materijalne rashode, te drugih sredstava po financijskom planu i sastavlja izvješća o izvršenju i kretanju tih sredstava; koordinira, priprema i nadgleda dogovore i prateću dokumentaciju za strana ulaganja; nadgleda dinamički plan izvršenja proračuna Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz financijskog i računovodstvenog područja; priprema izvješća o financijskom izvršenju proračuna Parlamentarne skupštine i godišnjem poslovanju Parlamentarne skupštine; u cjelini prati knjigovodstvenu evidenciju i njezinu ispravnost; neposredno prati financijsko poslovanje i vodi financijsko knjigovodstvo - knjigovodstvenu evidenciju promjena na sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima iz eksternih odnosa tijela; izrađuje platne naloge, podnosi platne naloge na realizaciju kod subjekata platnog prometa; radi obračun plaća, zastupničkog paušala i izrađuje naloge za isplatu; izrađuje prateću dokumentaciju - platne liste, naloge subjektima platnog prometa za izmirenje obveza po osnovi plaća i zastupničkog paušala, specifikacije i drugu potrebnu dokumentaciju, kao i izvješća za statistiku, obvezno osiguranje radnika za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti i mirovinskog invalidskog osiguranja; radi obračun i izrađuje naloge za isplatu naknada zaposlenika i članova Parlamentarne skupštine, troškova zaposlenika, rashoda iz poslovnih aktivnosti s trećim fizičkim osobama, te priprema svu potrebnu dokumentaciju; upućuje platne naloge za osobne isplate i podnosi ih blagajni na realizaciju, te vodi njihovu knjigovodstvenu evidenciju; vodi materijalno knjigovodstvo cjelokupne imovine Parlamentarne skupštine, osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala i prati kretanje tih sredstava; obavlja likvidaciju materijalnih rashoda po financijskom planu Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz djelokruga blagajničkih poslova; vodi dnevnik blagajne, sastavlja blagajnička izvješća i vodi evidenciju o blagajničkom poslovanju; vodi evidenciju primljenih i kupljenih darova Parlamentarne skupštine; organizira poslove javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH; odgovoran je za zakonito provođenje procedura javnih nabava; priprema plan nabava za proračunsku godinu; priprema očitovanje ugovornom tijelu po prigovoru ponuđača, priprema očitovanje i dostavlja dokumentaciju drugostupanjskom tijelu u vezi sa žalbom ponuđača; čuva i daje na uvid svu dokumentaciju vezanu uz javne nabave Uredu za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH, obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Parlamentarne skupštine.