MENI

Zajednička služba

Sektor za informacione tehnologije

Rukovoditeljica Sektora: Edina Adilović

 

Sektor za informacione tehnologije razvija informacione sisteme Parlamentarne skupštine; upravlja informacionim sistemom Parlamentarne skupštine; testira i instalira tehničku opremu, pruža konsultantske usluge i održava informacioni sistem Parlamentarne skupštine; u saradnji sa Sektorom za odnose s javnošću, brine o promtnom postavljanju općih informacija o radu Parlamentarne skupštine i komisija na web-stranicu Parlamentarne skupštine, kao i pratećih materijala u vezi s radom Parlamentarne skupštine; organizira uspostavljanje i održavanje računarske mreže i telekomunikacionih linija; brine o nabavci, razvoju i održavanju web-stranice; brine o nabavci, razvoju i održavanju intraneta; kompjuterizira zakonodavnu proceduru; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.