MENI

Zajednička služba

Sektor za finansije

Rukovodilac Sektora: Sreten Čečar

Sektor za finansije priprema prijedloge za osiguranje sredstava za rad Parlamentarne skupštine, prijedloge finansijskog plana i periodičnog obračuna, kao i završnog računa; kontrolira dokumente za isplatu i njihovu ispravnost po finansijskom planu Parlamentarne skupštine; analizira kretanje troškova za lične i materijalne rashode, te drugih sredstava po finansijskom planu i sastavlja izvještaje o izvršenju i kretanju ovih sredstava; koordinira, priprema i nadgleda dogovore i prateću dokumentaciju za strana ulaganja; nadgleda dinamički plan izvršenja budžeta Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz finansijske i računovodstvene oblasti; priprema izvještaje o finansijskom izvršenju budžeta Parlamentarne skupštine i godišnjem poslovanju Parlamentarne skupštine; u cjelini prati knjigovodstvenu evidenciju i njenu ispravnost; neposredno prati finansijsko poslovanje i vodi finansijsko knjigovodstvo - knjigovodstvenu evidenciju promjena na sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima iz eksternih odnosa organa; izrađuje platne naloge, podnosi platne naloge na realizaciju kod subjekata platnog prometa; vrši obračun plaća, poslaničkog paušala i sačinjava naloge za isplatu; izrađuje prateću dokumentaciju - platne liste, naloge subjektima platnog prometa za izmirenje obaveza po osnovu plaća i poslaničkog paušala, specifikacije i drugu potrebnu dokumentaciju, kao i izvještaje za statistiku, obavezno osiguranje radnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i penzijskog invalidskog osiguranja; vrši obračun i izrađuje naloge za isplatu naknada zaposlenih i članova Parlamentarne skupštine, troškova zaposlenih, rashoda iz poslovnih aktivnosti s trećim fizičkim licima, te priprema svu potrebnu dokumentaciju; upućuje platne naloge za lične isplate i podnosi ih blagajni na realizaciju, te vodi njihovu knjigovodstvenu evidenciju; vodi materijalno knjigovodstvo cjelokupne imovine Parlamentarne skupštine, osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala i prati kretanje tih sredstava; vrši likvidaciju materijalnih rashoda po finansijskom planu Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz djelokruga blagajničkih poslova; vodi dnevnik blagajne, sastavlja blagajničke izvještaje i vodi evidenciju o blagajničkom poslovanju; vodi evidenciju primljenih i kupljenih poklona Parlamentarne skupštine; organizira poslove javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH; odgovoran je za zakonito provođenje procedura javnih nabavki; priprema plan nabavki za budžetsku godinu; priprema izjašnjenje ugovornom organu po prigovoru ponuđača, priprema izjašnjenje i dostavlja dokumentaciju drugostepenom organu u vezi sa žalbom ponuđača; čuva i daje na uvid svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke Uredu za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim aktima Parlamentarne skupštine.