MENI

Zajednička služba

Informaciono-dokumentacioni sektor

Rukovoditeljica Sektora: Lejla Tafro - Sefić

U Informaciono-dokumentacionom sektoru postoje sljedeći odjeli:

Odjel za dokumentaciju i informacije

Odjel za dokumentaciju i informacije pruža stručnu pomoć članovima Parlamentarne skupštine, stručnim saradnicima, zaposlenima u Parlamentarnoj skupštini i vanjskim korisnicima u pronalaženju informacija i dokumenata koji su im potrebni u obavljanju svakodnevnih poslova, te za naučna istraživanja, pravne, nastavne i druge poslove; evidentiranje, prikupljanje, sređivanje i obrađivanje dokumentacione građe Parlamentarne skupštine, u pisanom i elektronskom obliku; publicira transkripte i zapisnike plenarnih i zajedničkih sjednica; priprema i uređuje publikacije, brošure i kataloge o radu Parlamentarne skupštine; razvija i održava vlastitu bazu podataka, te na osnovu te baze podataka Odjel pruža informacije o zakonodavnim aktivnostima; izrađuje statističke i analitičke preglede o radu Parlamentarne skupštine; razvija metodologiju za komparativne analize i planiranje; kreira elektronske arhive sakupljene dokumentacije; sarađuje s drugim institucijama, razmjenjuje informacije i uspostavlja kanale za protok informacija i dokumentacije o radu organa uprave na svim nivoima; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel biblioteke
  • Šefica Odjela: Edina Fazlagić

    Odjel biblioteke pruža stručnu pomoć korisnicima Biblioteke (poslanicima, delegatima i zaposlenim u Parlamentarnoj skupštini) pri rješavanju tematskih zahtjeva, a na osnovu postojećeg bibliotečkog fonda i trenutno dostupnih elektronskih baza podataka; prikuplja, čuva, katalogizira, klasificira i predmetizuje bibliotečku građu značajnu za rad Parlamentarne skupštine i izdanja Parlamentarne skupštine; uspostavlja saradnju s bibliotekama evropskih parlamenata i drugim srodnim organizacijama, udruženjima (IFLA – Sekcija za parlamentarne biblioteke, Društvo bibliotekara BiH, EICBiB – Elektronsko-informacioni konzorcij BiH i sl.) i institucijama u zemlji i inozemstvu; priprema informacije relevantne za tekuće sjednice domova, komisija i radnih tijela Parlamentarne skupštine, a na osnovu dostupnih izvora; odgovara na ECPRD zahtjeve; aktivno prati i učestvuje u kreiranju i implementaciji EUROVOC-a i drugih bibliotečkih standarda; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za prevođenje i lektoriranje

Odjel za prevođenje i lektoriranje prevodi zakone i druge akte Parlamentarne skupštine, Vijeća ministara BiH, Predsjedništva BiH, te drugih organa i organizacija kada su predlagači akata koji su predmet razmatranja i usvajanja na domovima i komisijama Parlamentarne skupštine, na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini; prevodi dokumente sa stranih jezika ( engleski, francuski, njemački i italijanski) za potrebe Parlamentarne skupštine na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, i s jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini na strane jezike; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije

Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije uređuje i izdaje publikacije Parlamentarne skupštine na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na stranim jezicima s ciljem predstavljanja i promoviranja rada Parlamentarne skupštine; priprema promotivni materijal za konferencije, kongrese, simpozije, seminare, posjete, gostovanja i prezentacije; vrši kompletnu tehničku i grafičku pripremu publikacija, kao i svih drugih materijala pripremljenih za publiciranje; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.