MENI

42. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

9.3.2005 11:00 Ostalo

Dnevni red:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosne i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije, predlagač Vijeće ministara BiH,
 2. Prijedlog zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora, predlagač Mirsad Ćeman,
 3. Prijedlog zakona o konkurenciji, predlagač Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o praznicima BiH, predlagači Selim Bešlagić, Jozo Križanović i Zlatko Lagumdžija
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Administrativna komisija PD,
 7. Prijedlog Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač Privremena komisija,
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona oradu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač Administrativna komisija PD,
 9. Autentično tumačenje člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagač Komisia za finansije i budžet Predstavničkog doma,
 10. Autentično tumačenje člana 28. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne iHercegovine("Službeni glasnik BiH", broj 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04),
 11. Autentično tumačenje člana 56. Zakona o javnim nabavkama BiH (("Službeni glasnik BiH" broj 49/04) – jasnoća norme, po zahtjevu Pravne službe Vlade Brčko Distrikta BiH,
 12. Autentično tumačenje člana 9. stav 1. tačka 1. Zakona o akcizama BiH i člana 7. stav 2. tačka 3. Zakona o porezu na promet BiH("Službeni glasnik BiH" broj 63a/04)– jasnoća norme, po zahtjevu Petrol Banja Luka,
 13. Prijedlog autentičnog tumačenja Zakona o državljanstvu, po zahtjevu Kolegijuma Predstavničkog doma,
 14. Ostala pitanja.