MENI

Заједничка служба

Законодавноправни сектор

Руководитељица Cекторa: Мирјана Кутањац

 

Законодавноправни сектор је специјализована служба Секретаријата, која испуњава стручне задатке у вези са парламентарном законодавном и контролном функцијом; стара се о правно-техничкој обради аката које доноси Парламентарна скупштина; пружа консултативну подршку радним тијелима, посланичким и клубовима народа те члановима Парламентарне скупштине приликом израде предлога закона и других аката; ради на пречишћавању текста закона и других аката; у сарадњи са Заједничком комисијом за европске интеграције и уставноправним комисијама домова Парламентарне скупштине разматра и припрема стручна мишљења о предлозима закона и других аката које усваја Парламентарна скупштина са становишта њихове усклађености са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и европским законима, као и у погледу испуњења процедуралних и правно-техничких захтјева дефинисаних пословницима Парламентарне скупштине и другим актима; по захтјеву секретара, запослени у Законодавноправном сектору учествују на сједницама Парламентарне скупштине и комисија и пружају правна објашњења у вези са предметом разматрања; прати развој законодавства у Босни и Херцеговини и Европи и прибавља упоредна искуства; у сарадњи са службама других парламента припрема и организује обуку новоизабраних чланова Парламентарне скупштине о законодавноправном процесу; заједно са Одјелом за израду и објављивање правних аката учествује у припремању коначних верзија закона и других аката Парламентарне скупштине за објављивање у ''Службеном гласнику БиХ''; сарађује са другим одјелима и на њихов захтјев даје правна мишљења; припрема нацрте уговора када је Парламентарна скупштина уговорни орган; сарађује са другим секторима и канцеларијама, припрема информативне и друге материјале од значаја за законодавни поступак; сарађује и размјењује информације са сродним службама иностраних парламената; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.