MENI

Zajednička služba

Zakonodavnopravni sektor

Voditeljica Sektora: Mirjana Kutanjac

 

Zakonodavnopravni sektor je specijalizirana služba Tajništva koja: ispunjava stručne zadatke u svezi s parlamentarnom zakonodavnom i nadzornom ulogom; brine o pravno-tehničkoj obradbi akata koje donosi Parlamentarna skupština; pruža savjetodavnu potporu radnim tijelima i članovima Parlamentarne skupštine prilikom izradbe prijedloga zakona i drugih akata; radi na pročišćavanju teksta zakona i drugih akata; u suradnji sa Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije i ustavnopravnim povjerenstvima domova Parlamentarne skupštine, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje usvaja Parlamentarna skupština, sa stanovišta njihove usklađenosti s Ustavom, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i europskim zakonima, kao i u pogledu ispunjenja proceduralnih i pravno-tehničkih zahtjeva definiranih poslovnicima domova Parlamentarne skupštine i drugim aktima; na zahtjev tajnika, uposlenici Zakonodavnopravnog sektora sudjeluju na sjednicama domova Parlamentarne skupštine i povjerenstava te daju pravna objašnjenja u svezi s predmetom razmatranja; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Europi i pribavlja usporedna iskustva; u suradnji s drugim službama u Parlamentarnoj skupštini, priprema i organizira poduku novoizabranih članova Parlamentarne skupštine o zakonodavnopravnom procesu; zajedno s Odjelom za izradbu i objavu pravnih akata, sudjeluje u pripremi konačnih verzija zakona i drugih akata Parlamentarne skupštine za objavu u «Službenom glasniku BiH»; surađuje s drugim odjelima i na njihov zahtjev daje pravna mišljenja; priprema nacrte ugovora kada je Parlamentrna skupština ugovorno tijelo; surađuje s drugim sektorima i uredima, priprema informativne i druge materijale od značaja za zakonodavni postupak; surađuje i razmjenjuje informacije sa srodnim službama parlamenata drugih zemalja; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.