MENI

Заједничка служба

Сектор за односе са јавношћу

Руководилац Сектора: Златко Вукмировић

Сектор за односе са јавношћу контактира са грађанима, домаћом и међународном јавношћу и медијима као посебним сегментом јавности ради стварања позитивног окружења за рад и већег угледа Парламентарне скупштине; перманентно емитује информације о раду Парламентарне скупштине путем саопштења и wеб презентације Парламентарне скупштине; стара се о остварењу и унапређењу транспарентности рада Парламентарне скупштине, домова, радних тијела и чланова Парламентарне скупштине; самостално, заједно са другим службама Секретаријата као и спољним сарадницима реализује програм посјета организованих група Парламентарној скупштини и њихове контакте са члановима Парламентарне скупштине; организује и помаже рад медија ради константног и квалитетног извјештавања о раду Парламентарне скупштине, обавјештава медије и друге заинтересоване организације и појединце о предстојећим збивањима у Парламентарној скупштини; сачињава седмични преглед збивања у Парламентарној скупштини; самостално или у сарадњи са специјализованом агенцијом сачињава дневни преглед објављених информација о раду Парламентарне скупштине и њених чланова и доставља га заинтересованим члановима Парламентарне скупштине; у координацији са секретаром Заједничке службе, Колегијумом Секретаријата, односно кабинетима предсједавајућих и замјеника предсједавајућих домова креира реаговања на написе у медијима; у сарадњи са Сектором за међународне односе и протокол обавјештава медије о најављеним или оствареним посјетама, учешћу на домаћим и међународним скуповима и студијским посјетама чланова Парламентарне скупштине, у договору с њима организује наступе чланова Парламентарне скупштине у медијима приликом њихових службених путовања у иностранство или сачињава саопштења за медије током путовања, осмишљава, креира и уређује публикације о Парламентарној скупштини, домовима и радним тијелима домова; у сарадњи са другим службама Парламентарне скупштине уређује и издаје стално гласило Парламентарне скупштине, осмишљава и уређује wеb презентацију Парламентарне скупштине, у сарадњи са Сектором за информационе технологије и са другим службама Парламентарне скупштине ажурира wеb презентацију и интранет Парламентарне скупштине; брине о аплицирању логотипа Парламентарне скупштине; стара се о фото-документацији о дјеловању Парлментарне скупштине, домова, колегијума домова, комисија и чланова Парламентарне скупштине; одговоран је за поступање у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини и води евиденцију свих захтјева упућених Парламентарној скупштини; те обавља и друге послове по налогу секретара Заједничке службе и Секретаријата Парламентарне скупштине.

У Сектору за односе са јавношћу постоје сљедећи одјели:

Одјел за информисање
  • Шеф Одјела: Зоран Жужа

    Одјел за информисање перманентно даје информације о раду Парламентарне скупштине путем саопштења и веб - презентације Парламентарне скупштине; у сарадњи са другим секторима Парламентарне скупштине, самостално или у сарадњи са специјализованом агенцијом, сачињава дневни преглед објављених информација о раду Парламентарне скупштине и њених чланова и доставља га заинтересованим члановима Парламентарне скупштине; у сарадњи са секретаром Заједничке службе, Колегијумом Секретаријата, односно кабинетима предсједавајућих и замјеника предсједавајућих домова, пише реаговања на написе у медијима; у сарадњи са Сектором за међународне односе и протокол, обавјештава медије о најављеним или оствареним посјетама, учешћу на домаћим и међународним скуповима и студијским посјетама чланова Парламентарне скупштине; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Одјел за јавност и медије
  • Шеф Одјела: Зоран Бркић

    Одјел за јавност и медије брине о систематској комуникацији Парламентарне скупштине са грађанима, домаћом и међународном јавношћу и медијима као посебним сегментом јавности ради стварања позитивног окружења за рад и ради већег угледа Парламентарне скупштине; брине о остварењу и унапређењу транспарентности рада Парламентарне скупштине, домова, радних тијела и чланова Парламентарне скупштине; самостално, заједно с другим секторима у Секретаријату као и спољним сарадницима, реализује програм посјета организованих група Парламентарној скупштини и њихове контакте са члановима Парламентарне скупштине; организује и помаже рад медија с циљем константног и квалитетног извјештавања о раду Парламентарне скупштине, обавјештава медије и друге заинтересоване организације и појединце о предстојећим збивањима у Парламентарној скупштини; сачињава седмични преглед збивања у Парламентарној скупштини; организује наступе чланова Парламентарне скупштине у медијима приликом њихових службених путовања у иностранство или сачињава саопштења за медије током путовања, осмишљава, креира и уређује публикације о Парламентарној скупштини, домовима и радним тијелима домова Парламентарне скупштине; осмишљава и уређује веб - презентацију Парламентарне скупштине, у сарадњи са Сектором за информационе технологије и с другим секторима Парламентарне скупштине, ажурира веб- презентацијуи и Интранет Парламентарне скупштине; брине о аплицирању логотипа Парламентарне скупштине; брине о фото-документацији о дјеловању Парламентарне скупштине, домова, колегијума домова, комисија и чланова Парламентарне скупштине; те обавља и друге послове по налогу секретара Заједничке службе и Секретаријата Парламентарне скупштине.