MENI

Заједничка служба

Информационо-документациони сектор

Руководитељица Cекторa: Лејла Тафро - Сефић

У Информационо-документационом сектору постоје сљедећи одјели:

Одјел за документацију и информације

Одјел за документацију и информације пружа стручну помоћ посланицима, делегатима, стручним сарадницима, особљу Парламентарне скупштине и спољним корисницима у проналажењу информација и докумената који су им потребни у обављању свакодневних послова, те за научна истраживања, правне, наставне и друге послове; врши евидентирање, прикупљање, сређивање и обрађивање документационе грађе Парламентарне скупштине, у писаном и електронском облику; публикује транскрипте и записнике пленарних и заједничких сједница; припрема и уређује публикације, брошуре и каталоге о раду Парламентарне скупштине; развија и одржава властиту базу података, те на основу те базе података пружа информације о законодавним активностима; израђује статистичке и аналитичке прегледе о раду Парламентарне скупштине; развија методологију за компаративне анализе и планирање; креира електронске архиве сакупљене документације; сарађује са другим институцијама, размјењује информације и успоставља канале за проток информација и документације о раду органа управе на свим нивоима; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Одјел библиотеке
  • Шефица Одјела: Едина Фазлагић

    Одјел библиотеке пружа стручну помоћ корисницима Библиотеке (посланицима, делегатима и запосленим у Парламентарној скупштини) при рјешавању тематских захтјева, а на основу постојећег библиотечког фонда и тренутно доступних електронских база података; прикупља, чува, каталогизира, класификује и предметизује библиотечку грађу од значаја за рад Парламентарне скупштине и издања Парламентарне скупштине; успоставља сарадњу са библиотекама европских парламената и другим сродним организацијама, удружењима (FLA – Секција за парламентарне библиотеке, Друштво библиотекара БиХ, EICBiH – Електронско-информациони конзорцијум БиХ и сл.) и институцијама у земљи и иностранству; припрема информације релевантне за текуће сједнице домова, комисија и радних тијела Парламентарне скупштине, а на осноучедоступних извора; одговара на ECPRD захтјеве; активно прати и учествује у креирању и имплементацији EUROVOC-а и других библиотечких стандарда; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Одјел за превођење и лекторисање

Одјел за превођење и лекторисање преводи законе и друге акте Парламентарне скупштине, Савјета министара БиХ, Предсједништва БиХ, те других органа и организација, када су предлагачи аката који су предмет разматрања и усвајања на домовима и комисијама Паралментарне скупштине, на језике у службеној употреби у Босни и Херцеговини; преводи документе са страних језика (енглески, француски, њемачки и италијански) за потребе Парламентарне скупштине на језике у службеној употреби у Босни и Херцеговини и са језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини на стране језике; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Одјел за издавачку дјелатност и публикације

Одјел за издавачку дјелатност и публикације уређује и издаје публикације Парламентарне скупштине на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини и на страним језицима с циљем представљања и промовисања рада Парламентарне скупштине; припрема промотивни материјал за конференције, конгресе, симпозијуме, семинаре, посјете, гостовања и презентације; врши комплетну техничку и графичку припрему публикација и свих других материјала припремљених за публиковање; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.