MENI

Zajednička služba

Informacijsko-dokumentacijski sektor

Voditeljica Sektora: Lejla Tafro - Sefić

U Informacijsko-dokumentacijskom sektoru postoje sljedeći odjeli:

Odjel za dokumentaciju i informacije

Odjel za dokumentaciju i informacije pruža stručnu pomoć zastupnicima, izaslanicima, stručnim suradnicima, osoblju Paralmentarne skupštine i vanjskim korisnicima u pronalaženju informacija i dokumenata koji su im potrebni za obavljanje svakodnevnih poslova, te za znanstvena istraživanja, pravne, nastavne i druge poslove; evidentira, prikuplja, sređuje i obrađuje dokumentacijsku građu Parlamentarne skupštine, u pisanom i elektroničkom obliku; publicira prijepise i zapisnike plenarnih i zajedničkih sjednica; priprema i uređuje publikacije, brošure i kataloge o radu Parlamentarne skupštine; razvija i održava vlastitu bazu podataka, te na temelju te baze podataka, daje informacije o zakonodavnim aktivnostima; izrađuje statističke i analitičke preglede o radu Parlamentarne skupštine; razvija metodologiju za usporedne analize i planiranje; kreira elektroničke arhive sakupljene dokumentacije; surađuje s drugim institucijama, razmjenjuje informacije i uspostavlja kanale za protok informacija i dokumentacije o radu organa uprave na svim razinama; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel knjižnice

Odjel knjižnice pruža stručnu pomoć korisnicima knjižnice (zastupnicima, izaslanicima i uposlenima u Parlamentarnoj skupštini) u rješavanju tematskih zahtjeva, a na temelju postojećeg bibliotečkog fonda i trenutačno dostupnih elektroničkih baza podataka; prikuplja, čuva, katalogizira, klasificira i predmetizira bibliotečku građu od značaja za rad Parlamentarne skupštine i izdanja Parlamentarne skupštine; uspostavlja suradnju s knjižnicama europskih parlamenata i drugim srodnim organizacijama, udrugama (IFLA – Sekcija za parlamentarne knjižnice, Društvo bibliotekara BiH, EICBiB – Elektroničko-informacijski konzorcij BiH i sl.) i institucijama u zemlji i inozemstvu; priprema informacije relevantne za tekuće sjednice domova, povjerenstava i radnih tijela Parlamentarne skupštine, a na temelju dostupnih izvora; odgovara na ECPRD zahtjeve; aktivno prati i sudjeluje u kreiranju i provedbi EUROVOC-a i drugih bibliotečkih standarda; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za prevođenje i lektoriranje

Odjel za prevođenje i lektoriranje prevodi zakone i druge akte Parlamentarne skupštine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te drugih tijela i organizacija kada su predlagatelji akata koji su predmetom razmatranja i usvajanja na domovima i povjerenstvima Paralmentarne skupštine, na jezike u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini; prevodi dokumente sa stranih jezika (engleski, francuski, njemački i italijanski) za potrebe Parlamentarne skupštine na jezike u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini, i s jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini na strane jezike; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije

Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije uređuje i izdaje publikacije Parlamentarne skupštine na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i na stranim jezicima, s ciljem predstavljanja i promoviranja rada Parlamentarne skupštine; priprema promidžbeni materijal za konferencije, kongrese, simpozije, seminare, posjete, gostovanja i prezentacije; obavlja cjelovitu tehničku i grafičku pripremu publikacija, kao i svih drugih materijala pripremljenih za publiciranje; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.