MENI

Заједничка служба

О Заједничкој служби

fotografija
КОНТАКТИ
КАБИНЕТ СЕКРЕТАРА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Канцеларије

Сектори

Законодавноправни сектор

Руководилац Сектора: Бојан Шеховац

 

Законодавно-правни сектор је специјализована служба Секретаријата, која испуњава стручне задатке у вези са парламентарном законодавном и контролном функцијом; стара се о правно-техничкој обради аката које доноси Парламентарна скупштина; пружа консултативну подршку радним тијелима, посланичким и клубовима народа те члановима Парламентарне скупштине приликом израде предлога закона и других аката; ради на пречишћавању текста закона и других аката; у сарадњи са Заједничком комисијом за европске интеграције и уставноправним комисијама домова Парламентарне скупштине разматра и припрема стручна мишљења о предлозима закона и других аката које усваја Парламентарна скупштина са становишта њихове усклађености са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и европским законима, као и у погледу испуњења процедуралних и правно-техничких захтјева дефинисаних пословницима Парламентарне скупштине и другим актима; по захтјеву секретара, запослени у Законодавноправном сектору учествују на сједницама Парламентарне скупштине и комисија и пружају правна објашњења у вези са предметом разматрања; прати развој законодавства у Босни и Херцеговини и Европи и прибавља упоредна искуства; у сарадњи са службама других парламента припрема и организује обуку новоизабраних чланова Парламентарне скупштине о законодавноправном процесу; заједно са Одјелом за израду и објављивање правних аката учествује у припремању коначних верзија закона и других аката Парламентарне скупштине за објављивање у ''Службеном гласнику БиХ''; сарађује са другим одјелима и на њихов захтјев даје правна мишљења; припрема нацрте уговора када је Парламентарна скупштина уговорни орган; сарађује са другим секторима и канцеларијама, припрема информативне и друге материјале од значаја за законодавни поступак; сарађује и размјењује информације са сродним службама иностраних парламената; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Сектор за међународне односе и протокол

Руководитељица Сектора: Азра Кост

У Сектору за међународне односе и протокол постоје сљедећи одјели:

 • Одјел за сарадњу сa међународним организацијама (мултилатерални односи)

  Шеф Одјела: Тео Рогић

   

  Одјел за сарадњу сa међународним организацијама (мултилатерални односи) организује рад, прати и учествује у припреми сједница и раду делегација Парламентарне скупштине у међународним организацијама на мултилатералном нивоу; води записник са сједница и обавља друге стручне послове за потребе делегација и међународних организација на мултилатералном нивоу; прикупља податке, учествује у припремању извјештаја и информација за потребе делегација и међународних организација на мултилатералном нивоу; преводи документе с енглеског језика за потребе Парламентарне скупштине на један од језика у службеној употреби у БиХ, и с једног од језика у службеној употреби у БиХ на стране језике; симултано преводи на састанцима у Парламентарној скупштини и на састанцима на којима учествују предсједавајући и замјеници предсједавајућих; припрема материјале о питањима остваривања спољне политике Босне и Херцеговине, међународних, економских и других односа Босне и Херцеговине са иностранством и другим питањима за потребе делегација; обавља одговарајуће послове у реализацији непосредне парламентарне сарадње и других међународних контаката, одласка, пријема и дочека делегација и личности које посјећују Парламентарну скупштину; проучава материјале, иницијативе и предлоге за успостављање међународне сарадње које упуте међународне организације, обезбјеђује стручну и документациону обраду тих питања и о томе упознаје делегације; прати реализовање закључака делегација; обавља стручне послове и брине о извршавању административно-техничких послова у вези с радом делегација, те обавља и друге послове које му повјере делегације; сарађује с одговарајућим институцијама и њиховим тијелима у остваривању задатака који произлазе из дјелокруга делегација.

 • Одјел за билатералне односе

  Шефица Одјела: Јелена Рајаковић

   

  Одјел за билатералне односе обавља послове који се односе на успостављање и развијање билатералне парламентарне сарадње; прати закључивање билатералних споразума; израђује платформе, подсјетнике и друге документе потребне за реализацију међупарламентарних сусрета на високом нивоу; сарађује са Министарством иностраних послова БиХ на припреми билатералних разговора; даје иницијативу, организује састанке, прати, анализира и припрема информације о парламентарним активностима других земаља; иницира и сарађује са дипломатско-конзуларним представницима акредитованим у БиХ; припрема посјете и учествује у реализацији посјета страних делегација и личности БиХ; обавља послове симултаног и консекутивног превођења на језике у службеној употреби у БиХ и са језика у службеној употреби у БиХ; преводи све потребне материјале у вези сa међународном сарадњом билатералног карактера, ажурира веб-страницу у вези с активностима Сектора, израђује одлуке о путовању у иностранство за посланике, делегате и запослене у Секретаријату.

 • Одјел за протокол

  Шефица Одјела: 

   

  Одјел за протокол обавља протоколарне послове, организује и учествује у реализовању пријема, посјета и одлазака представника или делегација из земље и иностранства; остварује сарадњу са протоколима институција БиХ и одговарајућим тијелима других органа и организација; припрема и предлаже програме и брине о реализацији протоколарних посјета и одлазака представника или делегација из земље и иностранства; обавља послове превођења у вези са посјетама делегација; обавља све потребне резервације (сале, смјештај, превоз и др.); организује и брине о благовременом уручивању признања и давању свечаних изјава, припреми позива и обавјештења о наведеним пословима; води цјелокупну документацију у оквиру протоколарних послова.

Информационо-документациони сектор

Руководитељица Сектора: Лејла Тафро - Сефић

У Информационо-документационом сектору постоје сљедећи одјели:

 • Одјел за документацију и информације

  Шефица Одјела: Соња Врцић

   

  Одјел за документацију и информације пружа стручну помоћ посланицима, делегатима, стручним сарадницима, особљу Парламентарне скупштине и спољним корисницима у проналажењу информација и докумената који су им потребни у обављању свакодневних послова, те за научна истраживања, правне, наставне и друге послове; врши евидентирање, прикупљање, сређивање и обрађивање документационе грађе Парламентарне скупштине, у писаном и електронском облику; публикује транскрипте и записнике пленарних и заједничких сједница; припрема и уређује публикације, брошуре и каталоге о раду Парламентарне скупштине; развија и одржава властиту базу података, те на основу те базе података пружа информације о законодавним активностима; израђује статистичке и аналитичке прегледе о раду Парламентарне скупштине; развија методологију за компаративне анализе и планирање; креира електронске архиве сакупљене документације; сарађује са другим институцијама, размјењује информације и успоставља канале за проток информација и документације о раду органа управе на свим нивоима; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

 • Одјел за превођење и лекторисање:

  Шефица Одјела: Лејла Нухоџић

   

  Одјел за превођење и лекторисање преводи законе и друге акте Парламентарне скупштине, Савјета министара БиХ, Предсједништва БиХ, те других органа и организација, када су предлагачи аката који су предмет разматрања и усвајања на домовима и комисијама Паралментарне скупштине, на језике у службеној употреби у Босни и Херцеговини; преводи документе са страних језика (енглески, француски, њемачки и италијански) за потребе Парламентарне скупштине на језике у службеној употреби у Босни и Херцеговини и са језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини на стране језике; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

 • Одјел библиотеке

  Шефица Одјела: Едина Фазлагић

  Одјел библиотеке пружа стручну помоћ корисницима Библиотеке (посланицима, делегатима и запосленим у Парламентарној скупштини) при рјешавању тематских захтјева, а на основу постојећег библиотечког фонда и тренутно доступних електронских база података; прикупља, чува, каталогизира, класификује и предметизује библиотечку грађу од значаја за рад Парламентарне скупштине и издања Парламентарне скупштине; успоставља сарадњу са библиотекама европских парламената и другим сродним организацијама, удружењима (FLA – Секција за парламентарне библиотеке, Друштво библиотекара БиХ, EICBiH – Електронско-информациони конзорцијум БиХ и сл.) и институцијама у земљи и иностранству; припрема информације релевантне за текуће сједнице домова, комисија и радних тијела Парламентарне скупштине, а на осноучедоступних извора; одговара на ECPRD захтјеве; активно прати и учествује у креирању и имплементацији EUROVOC-а и других библиотечких стандарда; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

 • Одјел за издавачку дјелатност и публикације

  Шеф Одјела: Един Исановић

   

  Одјел за издавачку дјелатност и публикације уређује и издаје публикације Парламентарне скупштине на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини и на страним језицима с циљем представљања и промовисања рада Парламентарне скупштине; припрема промотивни материјал за конференције, конгресе, симпозијуме, семинаре, посјете, гостовања и презентације; врши комплетну техничку и графичку припрему публикација и свих других материјала припремљених за публиковање; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Истраживачки сектор

 

Истраживачки сектор припрема информативни материјал о теми/закону о којој ће се расправљати на сједници (кратки извјештаји/упоредна искуства); припрема извјештаје о теми/закону (врши аналитичке, свеобухватне анализе и студије); анализе (анализа закона, економска и буџетска анализа, утицај на животну средину и сл.); обавља друштвени и економски мониторинг (основни еконономски подаци, те економски, монетарни и друштвени показатељи тренутне економске ситуације); даје мишљења (мишљења о друштвеним посљедицама закона и сл.); припрема експертска мишљења (мишљења спољних ескперата на захтјев Парламентарне скупштине); на захтјев корисника даје периодични одабир докумената Европске уније; пружа комисијама стручне материјале према садржају и контексту разматраних предлога закона и осталих аката, као и стручну сарадњу приликом контролне и истражне дјелатности комисија; посредује у добијању ставова јавних институција, удружења, организација и слично потребних за процјену предложених аката који се разматрају у домовима или комисијама; припрема материјале, уводне инструкције и информације о раду Парламентарне скупштине на почетку новог мандата; анализира и обрађује информације у вези са дјелатношћу ЕУ, Савјета Европе, НАТО-а, ОЕБС-а, ОЕЦД-а и осталих међународних организација које се односе на Парламентарну скупштину; израђује стручне анализе и информације на захтјев међународних организација, националних парламената и других институција о активностима Парламентарне скупштине, законодавству Босне и Херцеговине и другим економским, друштвеним и политичким питањима у Босни и Херцеговини; сарађује и одржава контакте са сродним службама у земљи и иностранству; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Сектор за односе с јавношћу

Руководилац Сектора: Златко Вукмировић

 

Сектор за односе с јавношћу контактира са грађанима, домаћом и међународном јавношћу и медијима као посебним сегментом јавности ради стварања позитивног окружења за рад и већег угледа Парламентарне скупштине; перманентно емитује информације о раду Парламентарне скупштине путем саопштења и wеб презентације Парламентарне скупштине; стара се о остварењу и унапређењу транспарентности рада Парламентарне скупштине, домова, радних тијела и чланова Парламентарне скупштине; самостално, заједно са другим службама Секретаријата као и спољним сарадницима реализује програм посјета организованих група Парламентарној скупштини и њихове контакте са члановима Парламентарне скупштине; организује и помаже рад медија ради константног и квалитетног извјештавања о раду Парламентарне скупштине, обавјештава медије и друге заинтересоване организације и појединце о предстојећим збивањима у Парламентарној скупштини; сачињава седмични преглед збивања у Парламентарној скупштини; самостално или у сарадњи са специјализованом агенцијом сачињава дневни преглед објављених информација о раду Парламентарне скупштине и њених чланова и доставља га заинтересованим члановима Парламентарне скупштине; у координацији са секретаром Заједничке службе, Колегијумом Секретаријата, односно кабинетима предсједавајућих и замјеника предсједавајућих домова креира реаговања на написе у медијима; у сарадњи са Сектором за међународне односе и протокол обавјештава медије о најављеним или оствареним посјетама, учешћу на домаћим и међународним скуповима и студијским посјетама чланова Парламентарне скупштине, у договору с њима организује наступе чланова Парламентарне скупштине у медијима приликом њихових службених путовања у иностранство или сачињава саопштења за медије током путовања, осмишљава, креира и уређује публикације о Парламентарној скупштини, домовима и радним тијелима домова; у сарадњи са другим службама Парламентарне скупштине уређује и издаје стално гласило Парламентарне скупштине, осмишљава и уређује wеb презентацију Парламентарне скупштине, у сарадњи са Сектором за информационе технологије и са другим службама Парламентарне скупштине ажурира wеb презентацију и интранет Парламентарне скупштине; брине о аплицирању логотипа Парламентарне скупштине; стара се о фото-документацији о дјеловању Парлментарне скупштине, домова, колегијума домова, комисија и чланова Парламентарне скупштине; одговоран је за поступање у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини и води евиденцију свих захтјева упућених Парламентарној скупштини; те обавља и друге послове по налогу секретара Заједничке службе и Секретаријата Парламентарне скупштине.

У Сектору за односе с јавношћу постоје сљедећи одјели:

Одјел за информисање

Шеф Одјела: Зоран Жужа

Одјел за информисање перманентно даје информације о раду Парламентарне скупштине путем саопштења и веб - презентације Парламентарне скупштине; у сарадњи са другим секторима Парламентарне скупштине, самостално или у сарадњи са специјализованом агенцијом, сачињава дневни преглед објављених информација о раду Парламентарне скупштине и њених чланова и доставља га заинтересованим члановима Парламентарне скупштине; у сарадњи са секретаром Заједничке службе, Колегијумом Секретаријата, односно кабинетима предсједавајућих и замјеника предсједавајућих домова, пише реаговања на написе у медијима; у сарадњи са Сектором за међународне односе и протокол, обавјештава медије о најављеним или оствареним посјетама, учешћу на домаћим и међународним скуповима и студијским посјетама чланова Парламентарне скупштине; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Одјел за јавност и медије
Шеф Одјела: Зоран Бркић 

 

Одјел за јавност и медије брине о систематској комуникацији Парламентарне скупштине са грађанима, домаћом и међународном јавношћу и медијима као посебним сегментом јавности ради стварања позитивног окружења за рад и ради већег угледа Парламентарне скупштине; брине о остварењу и унапређењу транспарентности рада Парламентарне скупштине, домова, радних тијела и чланова Парламентарне скупштине; самостално, заједно с другим секторима у Секретаријату као и спољним сарадницима, реализује програм посјета организованих група Парламентарној скупштини и њихове контакте са члановима Парламентарне скупштине; организује и помаже рад медија с циљем константног и квалитетног извјештавања о раду Парламентарне скупштине, обавјештава медије и друге заинтересоване организације и појединце о предстојећим збивањима у Парламентарној скупштини; сачињава седмични преглед збивања у Парламентарној скупштини; организује наступе чланова Парламентарне скупштине у медијима приликом њихових службених путовања у иностранство или сачињава саопштења за медије током путовања, осмишљава, креира и уређује публикације о Парламентарној скупштини, домовима и радним тијелима домова Парламентарне скупштине; осмишљава и уређује веб - презентацију Парламентарне скупштине, у сарадњи са Сектором за информационе технологије и с другим секторима Парламентарне скупштине, ажурира веб- презентацијуи и Интранет Парламентарне скупштине; брине о аплицирању логотипа Парламентарне скупштине; брине о фото-документацији о дјеловању Парламентарне скупштине, домова, колегијума домова, комисија и чланова Парламентарне скупштине; те обавља и друге послове по налогу секретара Заједничке службе и Секретаријата Парламентарне скупштине.

Сектор за опште послове

Руководитељица Сектора: Емина Шалиновић

У Сектору за опште послове постоје сљедећи одјели:

Одјел писарнице

 • Шеф Одјела: Фарук Курто

   

  Одјел писарнице распоређује приспјелу пошту за радна тијела и службе Парламентарне скупштине; ажурира адресе чланова Парламентарне скупштине и других корисника; прима и распоређује службена гласила, часописе и друге публикације и доставља их крајњим корисницима; требује канцеларијски материјал и стара се о набављању потребних средства за рад Одјела писарнице и води евиденцију о утрошку материјала, те требује готов новац за отпремање поште у Парламентарној скупштини; обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима и актима Парламентарне скупштине.

 • Одјел за радне односе

  Шефица Одјела: Амила Тахирбеговић

   

  Одјел за радне односе организује и спроводи кадровску политику; објављује конкурсе за запошљавање и обавља оцјењивање кандидата; координира и прати оснивање комисија за селекцију кандидата и обавља административно-техничке послове за потребе комисија; води законом прописане евиденције о запосленим у Парламентарној скупштини; ради на развојним програмима за професионално усавршавање запослених у Парламентарној скупштини; организује тренинге за запослене у Парламентарној скупштини; организује стручна и студијска путовања запослених у Парламентарној скупштини; обавља и друге послове у складу са законом и актима Парламентарне скупштине.

 • Оперативно-технички одјел

  Шеф Одјела: Вељко Мастило

   

  Оперативно-технички одјел обавља оперативно-техничке послове Секретаријата; обавља дактилографске послове; врши озвучење сала и тонско снимање сједница домова, комисија и других скупова; монтира и рукује опремом за симултано превођење; врши видео-снимање пленарних сједница и сједница комисија, те постпродукцију и припрема снимљени материјал за архивирање; фотокопира оригиналне текстове, односно матрице на фотокопирним машинама за потребе Парламентарне скупштине; врши снимање материјала на копир-апаратима; води евиденцију о фотокопираним и умноженим материјалима; стара се о техничкој исправности, редовном одржавању и сервисирању машина за штампање, копирање и пластифицирање; организује и обавља превоз за службене и протоколарне потребе; брине за одржавање, исправност и чистоћу службених возила; води евиденцију о возилима и њиховој употреби; стара се о уредном и техничком одржавању сала и других просторија Парламентарне скупштине, њиховом издавању другим корисницима, те предузима све неопходне активности за њихово уредно одржавање у функцији; води неопходну евиденцију о издавању сала; стара се о кључевима и безбједности просторија и имовине; обавља послове дежуре за вријеме састанака који се одржавају у салама Парламентарне скупштине; стара се о обиљежавању просторија у складу са захтјевима управника зграде; обавља и друге послове у складу са законом и актима Парламентарне скупштине.

Сектор за информационе технологије

Руководитељица Сектора: Едина Адиловић

 

Сектор за информационе технологије развија информационе системе Парламентарне скупштине; управља информационим системом Парламентарне скупштине; тестира и успоставља техничку опрему, пружа услуге консултације и одржава информациони систем Парламентарне скупштине; у сарадњи са Одјелом за односе са медијима и јавношћу стара се о промптном постављању општих информација о раду Парламентарне скупштине и комисија на wеб страницу Парламентарне скупштине, као и пратећих материјала у вези са радом Парламентарне скупштине; организује успостављање и одржавање рачунарске мреже и телекомуникационих линија; стара се о набавци, развоју и одржавању wеб странице; стара се о набавци, развоју и одржавању интранета; компјутеризује законодавне процедуре; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.

Сектор за финансије

Руководилац Сектора: Сретен Чечар

Сектор за финансије припрема предлоге за обезбјеђивање средстава за рад Парламентарне скупштине, предлоге финансијског плана и периодичног обрачуна, као и завршног рачуна; контролише документе за исплату и њихову исправност по финансијском плану Парламентарне скупштине; анализира кретање трошкова за личне и материјалне расходе, те других средстава по финансијском плану и саставља извјештаје о извршењу и кретању ових средстава; координира, припрема и надгледа договоре и пратећу документацију за страна улагања; надгледа динамички план извршења буџета Парламентарне скупштине; обавља послове и задатке из финансијске и рачуноводствене области; припрема извјештаје о финансијском извршењу буџета Парламентарне скупштине и годишњем пословању Парламентарне скупштине; у цјелини прати књиговодствену евиденцију и њену исправност; непосредно прати финансијско пословање и води финансијско књиговодство - књиговодствену евиденцију промјена на средствима, изворима средстава, приходима и расходима из екстерних односа органа; израђује платне налоге, подноси платне налоге на реализацију код субјеката платног промета; врши обрачун плата, посланичког паушала и сачињава налоге за исплату; израђује пратећу документацију - платне листе, налоге субјектима платног промета за измирење обавеза по основу плата и посланичког паушала, спецификације и другу потребну документацију, као и извјештаје за статистику, обавезно осигурање радника за случај повреде на раду и професионалне болести и пензијског инвалидског осигурања; врши обрачун и израђује налоге за исплату накнада запослених и чланова Парламентарне скупштине, трошкова запослених, расхода из пословних активности са трећим физичким лицима, те припрема сву потребну документацију; упућује платне налоге за личне исплате и подноси их благајни на реализацију, те води њихову књиговодствену евиденцију; води материјално књиговодство цјелокупне имовине Парламентарне скупштине, основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала и прати кретање тих средстава; врши ликвидацију материјалних расхода по финансијском плану Парламентарне скупштине; обавља послове и задатке из дјелокруга благајничких послова; води дневник благајне, саставља благајничке извјештаје и води евиденцију о благајничком пословању; води евиденцију примљених и купљених поклона Парламентарне скупштине; организује послове јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ; одговоран је за законито спровођење процедура јавних набавки; припрема план набавки за буџетску годину; припрема изјашњење уговорном органу по приговору понуђача, припрема изјашњење и доставља документацију другостепеном органу у вези са жалбом понуђача; чува и даје на увид сву документацију везану за јавне набавке Канцеларији за ревизију финансијског пословања институција БиХ, обавља и друге послове у складу са законом и другим актима Парламентарне скупштине.

Сектор за друга парламентарна тијела

Руководитељица Сектора: Рената Пашкаљ

 

Сектор за друга парламентарна тијела сарађује са Канцеларијом парламентарног војног повјереника, Одбором за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Независним одбором ПСБиХ; обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Канцеларије парламентарног војног повјереника, Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Независног одбора ПСБиХ; обавља све стручне и административно-техничке послове послове везане за рад истражних и ад хок комисија; сарађује са одговарајућим институцијама и њиховим тијелима у реализацији задатака који произлазе из дјелокруга Канцеларије парламентарног војног повјереника, Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Независног одбора ПСБиХ; припрема анализе, извјештаја и информација за потребе других парламентарних тијела; води управни поступак за потребе других парламентарних тијела и одговарајуће евиденције о раду других парламентарних тијела.

Сектор за Европску унију

Руководилац Сектора: Дејан Вањек

 

Сектор за Европску унију пружа стручну подршку посланицима и делегатима, као и службама Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у обављању послова и реализацији активности које су везане за процес интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију; координира активности везане за процес европских интеграција са другим законодавним тијелима у Босни и Херцеговини, Савјетом министара, Дирекцијом за европске интеграције и другим институцијама Босне и Херцеговине са посебним акцентом на планирање и програмирање задатака везаних за интегрисање у Европску унију; сарађује са службама других парламената, припрема и организује обуку за новоименоване чланове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о питању нашег законодавства са упоредним искуствима законодавства у Европској унији; континуирано сарађује са службама других парламената, припрема информативне и друге материјале значајне за законодавни поступак и друге правне теме; у сарадњи са Заједничком комисијом за европске интеграције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, разматра и припрема стручна мишљења о приједлозима закона, амандмана и других аката које доноси Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, са становишта њихове усклађености са европским законима; прати развој законодавства у Босни и Херцеговини и Европи и прибавља упоредна искуства; организује и координира програмирање и реализовање европских програма и пројеката подршке законодавним тијелима у Босни и Херцеговини; у оквиру специјализоване информативне дјелатности и образовних садржаја континуирано сервисира потребе Парламентарне скупштине БиХ и шире јавности у области европских интеграција; континуирано прати и припрема информације и документацију из области законодавства Европске уније; припрема стручне анализе и мишљења за домове, комисије и секторе о законима у процедури и њиховој усклађености са законима у Европској унији; остварује сталну сарадњу са уставно-правним комисијама оба дома, Заједничком комисијом за европске интеграције, Законодавноправним сектором у вези са разматрањем материјала, давањем стручних мишљења о приједлозима закона и других аката које доноси Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине са становишта њихове усклађености са законодавством Европске уније; организационо и експертизом асистира члановима Парламентарне скупштине на међународним састанцима и скуповима везаним за Европску унију; извршава све задатке који се тичу односа са институцијама Европске уније; сарађује и размјењује информације са националним парламентима у Европској унији и њиховим службама; учествује у свим европским и регионалним интерпарламентарним форумима који се одржавају на нивоу парламентарног особља.

У Сектору за Европску унију постоје сљедећи одјели:

Одјел за европске послове, координацију и програме подршке Европске уније континуирано прати активности Савјета министара Босне и Херцеговине у области европских интеграција, с циљем редовног информисања чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; пружа савјете члановима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о поступку праћења активности везаних за интеграцију у Европској унији; оперативно координира активности са другим законодавним тијелима у Босни и Херцеговини у области европских интеграција путем континуиране размјене информација и заједничког планирања; остварује сталну сарадњу са уставноправним комисијама оба дома, Законодавноправним сектором и Заједничком комисијом за европске интеграције; припрема и усаглашава пројектне приједлоге, координирајући истовремено процес програмирања и реализацију европских програма подршке законодавним тијелима у Босни и Херцеговини; припрема извјештаје о европским интеграцијама за потребе чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; асистира у састављању и формулисању парламентарних ставова, те изради стратешких докумената везаних за Европску унију; пружа подршку у раду Заједничкој комисији за европске интеграције и њеној канцеларији секретара и другим комисијама Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине тако што даје стручна мишљења о приједлозима закона, амандмана и других аката које доноси Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине са становишта њихове усклађености са европским законима; за потребе чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине који учествују на састанцима или скуповима везаним за Европску унију, припрема информације и концепте излагања.

Одјел - Парламентарни центар за европске интеграције

Шеф Одјела:

Одјел - Парламентарни центар за европске интеграције припрема независне, проактивне и непристрасне информације о актуелним политичким и законодавним дешавањима у Европској унији; континуирано припрема актуелне информације и документацију из области законодавства; припрема стручне анализе и мишљења за домове, комисије и секторе о законима у процедури и њиховој усклађености са законима у Европској унији; у сарадњи са другим службама Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припрема двоседмични билтен о европским пословима; информише ширу јавност о активностима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у пословима везаним за европске интеграције; планира и реализује Акциони план за комуникацију о европским пословима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; сарађује са Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини, представницима цивилног друштва и образовним институцијама у Босни и Херцеговини, те развија и реализује информативне и образовне програме о европским интеграцијама и улози парламената у њима; администрира и одржава парламентарну електронску базу података о Европској унији; систематски планира и реализује едукације о европским пословима за службенике Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; у сарадњи са Библиотеком Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, те Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини континуирано ради на обогаћивању збирке књига, часописа, публикација, брошура и других материјала тематски везаних за институције, политике и право ЕУ у Парламентарном центру за европске интеграције".

Јединица за интерну ревизију

Руководилац Јединице: Неџад Голетић

Јединица за интерну ревизију основна је организациона јединица и врши интерну ревизију у Парламентарној скупштини БиХ, Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, Агенцији за заштиту личних података у БиХ, Канцеларији за разматрање жалби по јавним набавкама и Централној изборној комисији БиХ, сходно Закону о интерној ревизији и другим подзаконским актима које прописује Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ). Јединица обавља функцију интерне ревизије сходно Закону о интерној ревизији институција БиХ; Одлуци о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама БиХ, Повељи интерне ревизије у институцијама БиХ, Приручнику за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама БиХ; Споразуму о вршењу функције интерне ревизије и другим подзаконским актима које пропише ЦХЈ. У дјелокругу Јединице је: израда аката и оперативних упутстава о интерној ревизији сходно Закону и подзаконским актима, припрема стратешких и годишњих планова за обављање интерне ревизије, израда појединачних планова интерне ревизије и обављање интерне ревизије (планирање и прелиминарне активности, утврђивање и евидентирање система/процеса/активности, процјена система интерних контролора, тестирање интерних контролора, оцјена система интерних контролора – препоруке за побољшање система интерних контролора, извјештавање), праћење провођења препорука, евидентирање и документовање процеса ревизије; иницирање ангажовања потребних експерата, сарадња са генералним ревизором Канцеларије за ревизију институција БиХ или законом именованим ревизором или другим експертним ревизором у размјени извјештаја, документације и мишљења, издавање годишњег извјештаја интерне ревизије и по потреби периодичних извјештаја, сарадња са ЦХЈ-ом и интерним ревизорима у институцијама БиХ и на другим нивоима власти ради унапрјеђења рада и размјене искустава из области интерне ревизије, припремање планова обуке интерних ревизора, ефикасно коришћење ресурса додијељених Јединици за обављање функције интерне ревизије, обезбјеђивање високог квалитета активности интерне ревизије и примјена правила издатих од ЦХЈ-а и обављање других послова сходно законским и подзаконским прописима којима се регулише област интерне ревизије у БиХ.