MENI

Zajednička služba

O Zajedničkoj službi

fotografija
KONTAKTI

Uredi

Sektori

Zakonodavnopravni sektor

Voditelj Sektora: Bojan Šehovac

 

Zakonodavno-pravni sektor je specijalizirana služba Tajništva koja: ispunjava stručne zadatke u svezi s parlamentarnom zakonodavnom i nadzornom ulogom; brine o pravno-tehničkoj obradbi akata koje donosi Parlamentarna skupština; pruža savjetodavnu potporu radnim tijelima i članovima Parlamentarne skupštine prilikom izradbe prijedloga zakona i drugih akata; radi na pročišćavanju teksta zakona i drugih akata; u suradnji sa Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije i ustavnopravnim povjerenstvima domova Parlamentarne skupštine, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje usvaja Parlamentarna skupština, sa stanovišta njihove usklađenosti s Ustavom, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i europskim zakonima, kao i u pogledu ispunjenja proceduralnih i pravno-tehničkih zahtjeva definiranih poslovnicima domova Parlamentarne skupštine i drugim aktima; na zahtjev tajnika, uposlenici Zakonodavnopravnog sektora sudjeluju na sjednicama domova Parlamentarne skupštine i povjerenstava te daju pravna objašnjenja u svezi s predmetom razmatranja; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Europi i pribavlja usporedna iskustva; u suradnji s drugim službama u Parlamentarnoj skupštini, priprema i organizira poduku novoizabranih članova Parlamentarne skupštine o zakonodavnopravnom procesu; zajedno s Odjelom za izradbu i objavu pravnih akata, sudjeluje u pripremi konačnih verzija zakona i drugih akata Parlamentarne skupštine za objavu u «Službenom glasniku BiH»; surađuje s drugim odjelima i na njihov zahtjev daje pravna mišljenja; priprema nacrte ugovora kada je Parlamentrna skupština ugovorno tijelo; surađuje s drugim sektorima i uredima, priprema informativne i druge materijale od značaja za zakonodavni postupak; surađuje i razmjenjuje informacije sa srodnim službama parlamenata drugih zemalja; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za međunarodne odnose i protokol

Voditeljica Sektora: Azra Kost

U Sektoru za međunarodne odnose i protokol postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za suradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi)

  Voditelj Odjela: Teo Rogić

   

  Odjel za suradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi) organizira rad, prati i sudjeluje u pripremi sjednica i radu izaslanstava Parlamentarne skupštine u međunarodnim organizacijama na multilateralnoj razini; vodi zapisnike sjednica i obavlja druge stručne poslove za potrebe izaslanstava i međunarodnih organizacija na multilateralnoj razini; prikuplja podatke, sudjeluje u pripremi izvješća i informacija za potrebe izaslanstava i međunarodnih organizacija na multilateralnoj razini; prevodi dokumente s engleskoga jezika za potrebe Parlamentarne skupštine na jedan od jezika u službenoj uporabi u BiH, i s jednog od jezika u službenoj uporabi u BiH na strane jezike; simultano prevodi na sastancima u Parlamentarnoj skupštini i na sastancima na kojima sudjeluju predsjedatelji i zamjenici predsjedatelja; priprema materijale o pitanjima ostvarivanja vanjske politike Bosne i Hercegovine, međunarodnih, ekonomskih i drugih odnosa Bosne i Hercegovine s inozemstvom i o drugim pitanjima za potrebe izaslanstava; obavlja odgovarajuće poslove u realizaciji neposredne parlamentarne suradnje i drugih međunarodnih kontakata, odlaska, prijma i dočeka izaslanstava i ličnosti koje posjećuju Parlamentarnu skupštinu; proučava materijale, inicijative i prijedloge za uspostavu međunarodne suradnje upućenih od međunarodnih organizacija, osigurava stručnu i dokumentacijsku obradu tih pitanja i o tome upoznaje izaslanstva; prati provedbu zaključaka izaslanstava; obavlja stručne poslove i brine o obavljanju administrativno-tehničkih poslova u vezi s radom izaslanstava, te obavlja i druge poslove koje mu povjere izaslanstva; surađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u ostvarivanju zadataka koji proizlaze iz djelokruga izaslanstava.

 • Odjel za bilateralne odnose

  Voditeljica Odjela: Jelena Rajaković

   

  Odjel za bilateralne odnose obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i razvijanje bilateralne parlamentarne suradnje; prati sklapanje bilateralnih sporazuma; izrađuje platforme, podsjetnike i druge dokumente potrebne za realizaciju međuparlamentarnih susreta na visokoj razini; surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova BiH u pripremi bilateralnih razgovora; daje inicijativu, organizira sastanke, prati, analizira i priprema informacije o parlamentarnim aktivnostima drugih zemalja; inicira i surađuje s diplomatsko-konzularnim predstavnicima akreditiranima u BiH; priprema posjete i sudjeluje u realizaciji posjeta stranih izaslanstava i ličnosti BiH; obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja na i s jezika u službenoj uporabi u BiH; prevodi sve potrebne materijale u vezi s međunarodnom suradnjom bilateralnog karaktera, ažurira internetsku stranicu u vezi s aktivnostima Sektora, izrađuje odluke o putovanju u inozemstvo za zastupnike, izaslanike i zaposlene u Tajništvu.

 • Odjel za protokol

  Voditeljica Odjela: 

   

  Odjel za protokol obavlja protokolarne poslove, organizira i sudjeluje u realiziranju prijama, posjeta i odlazaka predstavnika ili izaslanstava iz zemlje i inozemstva; ostvaruje suradnju s protokolima institucija BiH i odgovarajućim organima drugih tijela i organizacija; priprema i predlaže programe i brine o realizaciji protokolarnih posjeta i odlazaka predstavnika ili izaslanstava iz zemlje i inozemstva; obavlja poslove prevođenja u vezi s posjetima izaslanstava; obavlja sve potrebne rezervacije (dvorane, smještaj, prijevoz i dr.); organizira i brine o pravovremenom uručivanju priznanja i davanju prisega, pripremi poziva i obavijesti o navedenim poslovima; vodi cjelokupnu dokumentaciju u okviru protokolarnih poslova.

Informacijsko-dokumentacijski sektor

Voditeljica Sektora: Lejla Tafro - Sefić

U Informacijsko-dokumentacijskom sektoru postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za dokumentaciju i informacije

  Voditeljica Odjela: Sonja Vrcić

   

  Odjel za dokumentaciju i informacije pruža stručnu pomoć zastupnicima, izaslanicima, stručnim suradnicima, osoblju Paralmentarne skupštine i vanjskim korisnicima u pronalaženju informacija i dokumenata koji su im potrebni za obavljanje svakodnevnih poslova, te za znanstvena istraživanja, pravne, nastavne i druge poslove; evidentira, prikuplja, sređuje i obrađuje dokumentacijsku građu Parlamentarne skupštine, u pisanom i elektroničkom obliku; publicira prijepise i zapisnike plenarnih i zajedničkih sjednica; priprema i uređuje publikacije, brošure i kataloge o radu Parlamentarne skupštine; razvija i održava vlastitu bazu podataka, te na temelju te baze podataka, daje informacije o zakonodavnim aktivnostima; izrađuje statističke i analitičke preglede o radu Parlamentarne skupštine; razvija metodologiju za usporedne analize i planiranje; kreira elektroničke arhive sakupljene dokumentacije; surađuje s drugim institucijama, razmjenjuje informacije i uspostavlja kanale za protok informacija i dokumentacije o radu organa uprave na svim razinama; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za prevođenje i lektoriranje

  Voditeljica Odjela: Lejla Nuhodžić

   

  Odjel za prevođenje i lektoriranje prevodi zakone i druge akte Parlamentarne skupštine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te drugih tijela i organizacija kada su predlagatelji akata koji su predmetom razmatranja i usvajanja na domovima i povjerenstvima Paralmentarne skupštine, na jezike u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini; prevodi dokumente sa stranih jezika (engleski, francuski, njemački i italijanski) za potrebe Parlamentarne skupštine na jezike u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini, i s jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini na strane jezike; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel knjižnice

  Voditeljica Odjela: Edina Fazlagić

   

  Odjel knjižnice pruža stručnu pomoć korisnicima knjižnice (zastupnicima, izaslanicima i uposlenima u Parlamentarnoj skupštini) u rješavanju tematskih zahtjeva, a na temelju postojećeg bibliotečkog fonda i trenutačno dostupnih elektroničkih baza podataka; prikuplja, čuva, katalogizira, klasificira i predmetizira bibliotečku građu od značaja za rad Parlamentarne skupštine i izdanja Parlamentarne skupštine; uspostavlja suradnju s knjižnicama europskih parlamenata i drugim srodnim organizacijama, udrugama (IFLA – Sekcija za parlamentarne knjižnice, Društvo bibliotekara BiH, EICBiB – Elektroničko-informacijski konzorcij BiH i sl.) i institucijama u zemlji i inozemstvu; priprema informacije relevantne za tekuće sjednice domova, povjerenstava i radnih tijela Parlamentarne skupštine, a na temelju dostupnih izvora; odgovara na ECPRD zahtjeve; aktivno prati i sudjeluje u kreiranju i provedbi EUROVOC-a i drugih bibliotečkih standarda; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije

  Voditelj Odjela: Edin Isanović

   

   

  Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije uređuje i izdaje publikacije Parlamentarne skupštine na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i na stranim jezicima, s ciljem predstavljanja i promoviranja rada Parlamentarne skupštine; priprema promidžbeni materijal za konferencije, kongrese, simpozije, seminare, posjete, gostovanja i prezentacije; obavlja cjelovitu tehničku i grafičku pripremu publikacija, kao i svih drugih materijala pripremljenih za publiciranje; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Istraživački sektor

 

Istraživački sektor priprema informativni materijal o temi/zakonu o kojoj će se raspravljati na sjednici (kratka izvješća/usporedna iskustva); priprema izvješća o temi/zakonu (analitičke, sveobuhvatne analize i studije); analize (analiza zakona, ekonomska i proračunska analiza, utjecaj na životnu sredinu i sl.); prati društvene i ekonomske prilike (osnovni ekononomski podaci, te gospodarski, monetarni i društveni pokazatelji); daje mišljenja (mišljenja o društvenim posljedicama zakona i sl.); priprema stručna mišljenja (mišljenja vanjskih stručnjaka na zahtjev Parlamentarne skupštine); na zahtjev korisnika, periodično bira dokumenate Europske unije; pruža povjerenstvima stručne materijale prema sadržaju i kontekstu razmatranih prijedloga zakona i ostalih akata, kao i stručnu suradnju prilikom njihove nadzorne i istražne djelatnosti; posreduje u dobivanju stajališta javnih institucija, udruga, organizacija i slično potrebnih za procjenu predloženih akata koji se razmatraju na domovima ili povjerenstvima; priprema materijale, uvodne smjernice i informacije o radu Parlamentarne skupštine na početku novog mandata; analizira i obrađuje informacije vezane uz djelatnost EU, Vijeća Europe, NATO, OESS-a, OECD-a i ostalih međunarodnih organizacija koje se odnose na Parlamentarnu skupštinu; izrađuje stručne analize i informacije na zahtjev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i drugih institucija o aktivnostima Parlamentarne skupštine, o zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i o drugim ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini; surađuje i održava kontakte sa srodnim službama u zemlji i inozemstvu; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za odnose s javnošću

Voditelj Sektora: Zlatko Vukmirović

 

Sektor za odnose s javnošću kontaktira s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog ozračja za rad i većeg ugleda Parlamentarne skupštine BiH; stalno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem priopćenja i web prezentacije Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine BiH, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, skupa s drugim službama Tajništva i s vanjskim suradnicima realizira program posjeta organiziranih skupina Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem trajnog i kvalitetnog izvješćivanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o budućim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava tjedni pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; samostalno ili u suradnji sa specijaliziranom agencijom sačinjava dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njezinih članova te ga dostavlja zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u koordinaciji s tajnikom Zajedničke službe, Kolegijem Tajništva, odnosno uredima predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja domova, sačinjava reagiranja na napise u medijima; u suradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetima, o sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetima članova Parlamentarne skupštine, te u dogovoru s njima, organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava priopćenja za medije tijekom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova; u suradnji s drugim službama Parlamentarne skupštine, uređuje i izdaje stalno glasilo Parlamentarnme skupštine, osmišljava i uređuje web prezentaciju Parlamentarne skupštine, u suradnji sa Sektorom za informacijske tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira web prezentaciju i intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlamentarne skupštine, domova, kolegija domova, povjerenstava i članova Parlamentarne skupštine; odgovoran je za postupanje sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH i vodi evidenciju svih zahtjeva upućenih Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove, prema nalogu tajnika Zajedničke službe i Tajništva Parlamentarne skupštine.

U Sektoru za odnose s javnošću postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za informiranje

  Voditelj Odjela: Zoran Žuža

   

  Odjel za informiranje permanentno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem saopćenja i internetske prezentacije Parlamentarne skupštine; u suradnji s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, samostalno ili u suradnji sa specijaliziranom agencijom, izrađuje dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njezinih članova i dostavlja ga zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u suradnji s tajnikom Zajedničke službe, Kolegijem Tajništva, odnosno uredima predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja domova, piše reagiranja na napise u medijima; u suradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetama, sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetama članova Parlamentarne skupštine; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za javnost i medije

  Voditelj Odjela: Zoran Brkić

  Odjel za javnost i medije brine o sistematskoj komunikaciji Parlamentarne skupštine s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog okruženja za rad i radi većeg ugleda Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, zajedno s drugim sektorima u Sekretarijatu kao i vanjskim saradnicima, realizira program posjeta organiziranih grupa Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem konstantnog i kvalitetnog izvještavanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o predstojećim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava saopćenja za medije tokom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova Parlamentarne skupštine; osmišljava i ureduje veb - prezentaciju Parlamentarne skupštine, u saradnji sa Sektorom za informacione tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira veb-prezentacijui i Intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlamentarne skupštine, domova, kolegija domova, komisija i članova Parlamentarne skupštine; te obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Zajedničke službe i Sekretarijata Parlamentarne skupštine.

Sektor za opće poslove

Voditeljica Sektora: Emina Šalinović

U Sektoru za opće poslove postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel pisarnice

  Voditelj Odjela: Faruk Kurto

   

  Odjel pisarnice raspoređuje dospjelu poštu za radna tijela i službe Parlamentarne skupštine; ažurira adrese članova Parlamentarne skupštine i drugih korisnika; prima i raspoređuje službena glasila, časopise i druge publikacije i dostavlja ih krajnjim korisnicima; potražuje uredski materijal i brine o nabavi potrebnih sredstva za rad Odjela pisarnice, vodi evidenciju o utrošku materijala, te potražuje gotovinu za otpremu pošte u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove sukladno zakonu, podzakonskim aktima i aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za radne odnose

  Voditeljica Odjela: Amila Tahirbegović

   

  Odjel za radne odnose organizira i provodi kadrovsku politiku; objavljuje natječaje za zapošljavanje i ocjenjuje kandidate; koordinira i prati osnivanje povjerenstava za odabir kandidata i obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstava; vodi zakonom propisane evidencije o uposlenima u Parlamentarnoj skupštini; radi na razvojnim programima za profesionalno usavršavanje uposlenih u Parlamentarnoj skupštini; organizira poduke za uposlene u Parlamentarnoj skupštini; organizira stručna i studijska putovanja za uposlene u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i aktima Parlamentarne skupštine.

 • Operativno-tehnički odjel

  Voditelj Odjela: Veljko Mastilo

   

  Operativno-tehnički odjel obavlja operativno tehničke poslove Tajništva; obavlja daktilografske poslove; ozvučuje dvorane i tonski snima sjednice domova, povjerenstava i drugih skupova; montira i rukuje opremom za simultano prevođenje; videosnima plenarne sjednice i sjednice povjerenstava, te postproducira i priprema snimljeni materijal za arhiviranje; fotokopira materijal s izvornika, odnosno matrica, na fotokopirnim strojevima za potrebe Parlamentarne skupštine; snima materijal na kopirnim uređajima; vodi evidenciju o fotokopiranim i umnoženim materijalima; brine o tehničkoj ispravnosti, redovitom održavanju i servsiranju strojeva za tiskanje, kopiranje i plastificiranje; organizira i prevozi za službene i protokolarne potrebe; brine o održavanju, ispravnosti i čistoći službenih vozila; vodi evidenciju o vozilima i njihovoj uporabi; brine o urednom i tehničkom održavanju dvorana i drugih prostorija Parlamentarne skupštine, njihovom izdavanju drugim korisnicima, te poduzima sve potrebne aktivnosti za njihovo uredno održavanje u funkciji; vodi potrebnu evidenciju o izdavanja dvorana; brine o ključevima i sigurnosti prostorija i imovine; obavlja poslove dežurstva za vrijeme sastanaka koji se održavaju u dvoranama Parlamentarne skupštine; brine o obilježavanju prostorija sukladno zahtjevima upravitelja u zgradi; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za informacijske tehnologije

Voditeljica Sektora: Edina Adilović

 

Sektor za informacijske tehnologije razvija informacijske sustave u Parlamentarnoj skupštini; upravlja informacijskim sustavom u Parlamentarnoj skupštini; isprobava i montira tehničku opremu, pruža savjetodavne usluge i održava informacijski sustav u Parlamentarnoj skupštini; u suradnji s Odjelom za odnose s javnošću, brine o promtnom postavljanju općih informacija o radu Parlamentarne skupštine i povjerenstava na web stranicu Parlamentarne skupštine, kao i pratećih materijala u svezi s radom Parlamentarne skupštine; organizira uspostavu i održavanje računalne mreže i telekomunikacijskih linija; brine o nabavi, razvoju i održavanju web stranice; brine o nabavi, razvoju i održavanju intraneta; kompjutorizira zakonodavnu proceduru; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za financije

Voditelj Sektora: Sreten Čečar

Sektor za financije priprema prijedloge za osiguranje sredstava za rad Parlamentarne skupštine, prijedloge financijskog plana i periodičnog obračuna, kao i završnog računa; kontrolira dokumente za isplatu i njihovu ispravnost po financijskom planu Parlamentarne skupštine; analizira kretanje troškova za osobne i materijalne rashode, te drugih sredstava po financijskom planu i sastavlja izvješća o izvršenju i kretanju tih sredstava; koordinira, priprema i nadgleda dogovore i prateću dokumentaciju za strana ulaganja; nadgleda dinamički plan izvršenja proračuna Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz financijskog i računovodstvenog područja; priprema izvješća o financijskom izvršenju proračuna Parlamentarne skupštine i godišnjem poslovanju Parlamentarne skupštine; u cjelini prati knjigovodstvenu evidenciju i njezinu ispravnost; neposredno prati financijsko poslovanje i vodi financijsko knjigovodstvo - knjigovodstvenu evidenciju promjena na sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima iz eksternih odnosa tijela; izrađuje platne naloge, podnosi platne naloge na realizaciju kod subjekata platnog prometa; radi obračun plaća, zastupničkog paušala i izrađuje naloge za isplatu; izrađuje prateću dokumentaciju - platne liste, naloge subjektima platnog prometa za izmirenje obveza po osnovi plaća i zastupničkog paušala, specifikacije i drugu potrebnu dokumentaciju, kao i izvješća za statistiku, obvezno osiguranje radnika za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti i mirovinskog invalidskog osiguranja; radi obračun i izrađuje naloge za isplatu naknada zaposlenika i članova Parlamentarne skupštine, troškova zaposlenika, rashoda iz poslovnih aktivnosti s trećim fizičkim osobama, te priprema svu potrebnu dokumentaciju; upućuje platne naloge za osobne isplate i podnosi ih blagajni na realizaciju, te vodi njihovu knjigovodstvenu evidenciju; vodi materijalno knjigovodstvo cjelokupne imovine Parlamentarne skupštine, osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala i prati kretanje tih sredstava; obavlja likvidaciju materijalnih rashoda po financijskom planu Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz djelokruga blagajničkih poslova; vodi dnevnik blagajne, sastavlja blagajnička izvješća i vodi evidenciju o blagajničkom poslovanju; vodi evidenciju primljenih i kupljenih darova Parlamentarne skupštine; organizira poslove javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH; odgovoran je za zakonito provođenje procedura javnih nabava; priprema plan nabava za proračunsku godinu; priprema očitovanje ugovornom tijelu po prigovoru ponuđača, priprema očitovanje i dostavlja dokumentaciju drugostupanjskom tijelu u vezi sa žalbom ponuđača; čuva i daje na uvid svu dokumentaciju vezanu uz javne nabave Uredu za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH, obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za druga parlamentarna tijela

Voditeljica Sektora: Renata Paškalj

 

Sektor za druga parlamentarna tijela surađuje s Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika, Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Neovisnim odborom PSBiH; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Neovisnog odbora PSBiH; obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove poslove vezane uz rad istražnih i ad hoc povjerenstava; surađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u realizaciji zadataka koji proizlaze iz djelokruga Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Neovisnog odbora PSBiH; priprema analize, izvješća i informacije za potrebe drugih parlamentarnih tijela; vodi upravni postupak za potrebe drugih parlamentarnih tijela i odgovarajuće evidencije o radu drugih parlamentarnih tijela.

Sektor za Europsku uniju

Voditelj Sektora: Dejan Vanjek 

Sektor za Europsku uniju pruža stručnu podršku zastupnicima i izaslanicima, kao i službama Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, u obavljanju poslova i realizaciji aktivnosti vezanih uz proces integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju; koordinira aktivnosti vezane uz proces europskih integracija s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Vijećem ministara BiH, Direkcijom za europske integracije BiH i drugim institucijama Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na planiranje i programiranje zadataka vezanih uz integriranje u Europsku uniju; surađuje sa službama drugih parlamenata, priprema i organizira obuku za novoimenovane članove Parlamentarne skupštine BiH o pitanju našeg zakonodavstva s usporednim iskustvima zakonodavstva u Europskoj uniji; kontinuirano surađuje sa službama drugih parlamenata, priprema informativne i druge materijale bitne za zakonodavni postupak i druge pravne teme; u suradnji sa Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH sa stanovišta njihove usklađenosti s europskim zakonima; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Europi i pribavlja usporedna iskustva; organizira i koordinira programiranje i provedbu europskih programa i projekata podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; kroz specijaliziranu informativnu djelatnost i obrazovne sadržaje kontinuirano servisira potrebe Parlamentarne skupštine BiH i šire javnosti u području europskih integracija; kontinuirano prati i priprema informacije i dokumentaciju iz područja zakonodavstva Europske unije; priprema stručne analize i mišljenja za domove, povjerenstva i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Europskoj uniji; ostvaruje stalnu suradnju s ustavnopravnim povjerenstvima obaju domova, Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije i Zakonodavno-pravnim sektorom u vezi s razmatranjem materijala, davanjem stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH  sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije; organizacijski i ekspertizom pomaže članovima Parlamentarne skupštine BiH na međunarodnim sastancima i skupovima vezanim uz Europsku uniju; obavlja sve zadatke koji se tiču odnosa s institucijama Europske unije; surađuje i razmjenjuje informacije s nacionalnim parlamentima u Europskoj uniji i njihovim službama; sudjeluje u svim europskim i regionalnim međuparlamentarnim forumima koji se održavaju na razini parlamentarnog osoblja.

U Sektoru za Europsku uniju postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za europske poslove, koordinaciju i programe podrške Europske unije

  Voditelj Odjela: Omar Filipović

  Odjel za europske poslove, koordinaciju i programe podrške Europske unije kontinuirano prati aktivnosti Vijeća ministara BiH u području europskih integracija, u cilju redovitog informiranja članova Parlamentarne skupštine BiH; daje savjete članovima Parlamentarne skupštine BiH o postupku praćenja aktivnosti vezanih uz integraciju u Europsku uniju; operativno koordinira aktivnosti s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u području europskih integracija kontinuiranom razmjenom informacija i zajedničkim planiranjem; ostvaruje stalnu suradnju s ustavnopravnim povjerenstvima obaju domova, Zakonodavno-pravnim sektorom i Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije; priprema i usuglašava projektne prijedloge, koordinirajući istodobno proces programiranja i relizaciju europskih programa podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; priprema izvješća o europskim integracijama za potrebe članova Parlamentarne skupštine BiH; pomaže u sastavljanju i formuliranju parlamentarnih stavova, te izradi strateških dokumenata vezanih uz Europsku uniju; pruža podršku u radu Zajedničkom povjerenstvu za europske integracije i njegovom uredu tajnika te drugim povjerenstvima Parlamentarne skupštine BiH tako što daje stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH sa stanovišta njihove usklađenosti s europskim zakonima; za potrebe članova Parlamentarne skupštine BiH koji sudjeluju na sastancima ili skupovima vezanim uz Europsku uniju priprema informacije i koncepte izlaganja.

 • Odjel - Parlamentarni centar za europske integracije

  Voditelj Odjela:

  Odjel - Parlamentarni centar za europske integracije priprema neovisne, proaktivne i nepristrane informacije o aktualnim političkim i zakonodavnim događanjima u Europskoj uniji; kontinuirano priprema aktualne informacije i dokumentaciju iz područja zakonodavstva; priprema stručne analize i mišljenja za domove, povjerenstva i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Europskoj uniji; u suradnji s drugim službama Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, priprema dvotjedni bilten o europskim poslovima; informira širu javnost o aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH u poslovima vezanim uz europske integracije; planira i realizira Akcijski plan komunikacije o europskim poslovima Parlamentarne skupštine BiH; surađuje s Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnicima civilnoga društva i obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te razvija i realizira informativne i obrazovne programe o europskim integracijama i ulozi parlamenata u njima; administrira i održava parlamentarnu elektroničku bazu podataka o Europskoj uniji; sustavno planira i realizira edukacije o europskim poslovima za službenike Tajništva Parlamentarne skupštine BiH; u suradnji s Knjižnicom Parlamentarne skupštine BiH i Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, kontinuirano radi na obogaćivanju zbirke knjiga, časopisa, publikacija, brošura i drugih materijala tematski vezanih uz institucije, politike i pravo Europske unije u Parlamentarnom centru za europske integracije".

Jedinica za unutarnju reviziju

Voditelj Jedinice: Nedžad Goletić

Jedinica za internu reviziju osnovna je organizacijska jedinica i obavlja unutarnju reviziju u Parlamentarnoj skupštini BiH, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agenciji za zaštitu osobnih podataka u BiH, Uredu za razmatranje žalbi po javnim nabavma i Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, shodno Zakonu o unutarnjoj reviziji i drugim podzakonskim aktima koje propisuje Središnja harmonizacijska jedinica (SHJ). Jedinica obavlja funkciju unutarnje revizije shodno Zakonu o untarnjoj reviziji institucija BiH; Odluci o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za unutarnje revizore u institucijama BiH, Povelji unutarnje revizije u institucijama BiH, Priručniku za unutarnju reviziju sa standardima unutarnje revizije u institucijama BiH; Sporazumu o obavljanja funkcije unutarnje revizije i drugim podzakonskim aktima koje propiše SHJ. U djelokrugu Jedinice je: izrada akata i operativnih naputaka o unutarnjoj reviziji shodno Zakonu i podzakonskim aktima, priprema strateških i godišnjih planova za obavljanje unutarnje revizije, izrada pojedinačnih planova unutarnje revizije i obavljanje unutarnje revizije (planiranje i preliminarne aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje sustava/procesa/aktivnosti, procjena sustava unutarnjih kontrolora, testiranje unutarnjih kontrolora, ocjena sustava unutarnjih kontrolora – preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrolora, izvješćivanje), praćenje provedbe preporuka, evidentiranje i dokumentiranje revizijskog procesa; iniciranje angažiranja potrebnih stručnjaka, suradnja s glavnim revizorom Ureda za reviziju institucija BiH ili zakonom imenovanim revizorom ili drugim stručnim revizorom u razmjeni izvješća, dokumentacije i mišljenja, izdavanje godišnjeg izvješća unutarnje revizije i po potrebi periodičnih izvješća, suradnja sa SHJ-om i unutarnjim revizorima u institucijama BiH i na drugim razinama vlasti radi unaprjeđenja rada i razmjene iskustava iz područja unutarnje revizije, priprema planova obuke unutarnjih revizora, učinkovito korištenje resursa dodijeljenih Jedinici za obavljanje funkcije unutarnje revizije, osiguranje visoke kvalitete aktivnosti unutarnje revizije i primjena pravila izdanih od SHJ-a i obavljanje drugih poslova shodno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje područje unutarnje revizije u BiH.