MENI

24. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

8.5.2008 12:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH – druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o Fiskalnom vijeću u BiH – druga komisijska faza (predlagač:  Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka – prva komisijska faza (predlagač: Interresorna radna grupa);
  4. Razmatranje Tromjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.3.2008. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja.