MENI

2. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

21.2.2007 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 1. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
  3. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju  JP NIO „Službeni list BiH“ za 2005. sa Izvještajem Ureda za reviziju o reviziji poslovanja JP NIO „Službeni list BiH“ (predlagači: JP NIO „Službeni list BiH“, Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  4. Razmatranje Izvještaja o reviziji institucija BiH za 2005. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  5. Razmatranje Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2005. (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  6. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Komisije za finansije i budžet za 2007.godinu;
  7. Tekuća pitanja.