MENI

Заједничка служба

Сектор за друга парламентарна тијела

Руководитељица Сектора: Рената Пашкаљ

 

Сектор за друга парламентарна тијела сарађује са Канцеларијом парламентарног војног повјереника, Одбором за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Независним одбором ПСБиХ; обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Канцеларије парламентарног војног повјереника, Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Независног одбора ПСБиХ; обавља све стручне и административно-техничке послове послове везане за рад истражних и ад хок комисија; сарађује са одговарајућим институцијама и њиховим тијелима у реализацији задатака који произлазе из дјелокруга Канцеларије парламентарног војног повјереника, Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ и Независног одбора ПСБиХ; припрема анализе, извјештаја и информација за потребе других парламентарних тијела; води управни поступак за потребе других парламентарних тијела и одговарајуће евиденције о раду других парламентарних тијела.