MENI

Заједничка служба

Сектор за опште послове

Руководитељица Секторa: Емина Шалиновић

У Сектору за опште послове постоје сљедећи одјели:

Одјел писарнице

Одјел писарнице распоређује приспјелу пошту за радна тијела и службе Парламентарне скупштине; ажурира адресе чланова Парламентарне скупштине и других корисника; прима и распоређује службена гласила, часописе и друге публикације и доставља их крајњим корисницима; требује канцеларијски материјал и стара се о набављању потребних средства за рад Одјела писарнице и води евиденцију о утрошку материјала, те требује готов новац за отпремање поште у Парламентарној скупштини; обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима и актима Парламентарне скупштине.

Одјел за радне односе

Одјел за радне односе организује и спроводи кадровску политику; објављује конкурсе за запошљавање и обавља оцјењивање кандидата; координира и прати оснивање комисија за селекцију кандидата и обавља административно-техничке послове за потребе комисија; води законом прописане евиденције о запосленим у Парламентарној скупштини; ради на развојним програмима за професионално усавршавање запослених у Парламентарној скупштини; организује тренинге за запослене у Парламентарној скупштини; организује стручна и студијска путовања запослених у Парламентарној скупштини; обавља и друге послове у складу са законом и актима Парламентарне скупштине.

Оперативно-технички одјел

Оперативно-технички одјел обавља оперативно-техничке послове Секретаријата; обавља дактилографске послове; врши озвучење сала и тонско снимање сједница домова, комисија и других скупова; монтира и рукује опремом за симултано превођење; врши видео-снимање пленарних сједница и сједница комисија, те постпродукцију и припрема снимљени материјал за архивирање; фотокопира оригиналне текстове, односно матрице на фотокопирним машинама за потребе Парламентарне скупштине; врши снимање материјала на копир-апаратима; води евиденцију о фотокопираним и умноженим материјалима; стара се о техничкој исправности, редовном одржавању и сервисирању машина за штампање, копирање и пластифицирање; организује и обавља превоз за службене и протоколарне потребе; брине за одржавање, исправност и чистоћу службених возила; води евиденцију о возилима и њиховој употреби; стара се о уредном и техничком одржавању сала и других просторија Парламентарне скупштине, њиховом издавању другим корисницима, те предузима све неопходне активности за њихово уредно одржавање у функцији; води неопходну евиденцију о издавању сала; стара се о кључевима и безбједности просторија и имовине; обавља послове дежуре за вријеме састанака који се одржавају у салама Парламентарне скупштине; стара се о обиљежавању просторија у складу са захтјевима управника зграде; обавља и друге послове у складу са законом и актима Парламентарне скупштине.