MENI

Zajednička služba

Sektor za odnose s javnošću

Rukovodilac Sektora: Zlatko Vukmirović

Sektor za odnose s javnošću kontaktira s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog okruženja za rad i većeg ugleda Parlamentarne skupštine BiH; permanentno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem saopćenja i web prezentacije Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, zajedno s drugim sektorima u Sekretarijatu kao i vanjskim saradnicima realizira program posjeta organiziranih grupa Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem konstantnog i kvalitetnog izvještavanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o predstojećim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; samostalno ili u saradnji s specijaliziranom agencijom sačinjava dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njenih članova i dostavlja ga zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u saradnji sa sekretarom Zajedničke službe, Kolegijem Sekretarijata, odnosno kabinetima predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih domova piše reagiranja na napise u medijima; u saradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetama, učešću na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetama članova Parlamentarne skupštine, i u dogovoru s njima, organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava saopćenja za medije tokom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova Parlamentarne skupštine; u saradnji s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, uređuje i izdaje stalno glasilo Parlamentarne skupštine, osmišljava i uređuje web prezentaciju Parlamentarne skupštine, u saradnji sa Sektorom za informacione tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira web prezentaciju i intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlmentarne skupštine , domova, kolegija domova, komisija i članova Parlamentarne skupštine; odgovoran je za postupanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH i vodi evidenciju svih zahtjeva upućenih Parlamentarnoj skupštini; te obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Zajedničke službe i Sekretarijata Parlamentarne skupštine.

U Sektoru za odnose s javnošću postoje sljedeći odjeli:

Odjel za informiranje
  • Šef Odjela: Zoran Žuža

    Odjel za informiranje permanentno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem saopćenja i veb - prezentacije Parlamentarne skupštine; u saradnji s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, samostalno ili u saradnji sa specijaliziranom agencijom, sačinjava dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njenih članova i dostavlja ga zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u saradnji sa sekretarom Zajedničke službe, Kolegijem Sekretarijata, odnosno kabinetima predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih domova, piše reagiranja na natpise u medijima; u saradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim iIi ostvarenim posjetama, učešću na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetama članova Parlamentarne skupštine; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za javnost i medije
  • Šef Odjela: Zoran Brkić

    Odjel za javnost i medije brine o sistematskoj komunikaciji Parlamentarne skupštine s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog okruženja za rad i radi većeg ugleda Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, zajedno s drugim sektorima u Sekretarijatu kao i vanjskim saradnicima, realizira program posjeta organiziranih grupa Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem konstantnog i kvalitetnog izvještavanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o predstojećim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava saopćenja za medije tokom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova Parlamentarne skupštine; osmišljava i ureduje veb - prezentaciju Parlamentarne skupštine, u saradnji sa Sektorom za informacione tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira veb-prezentacijui i Intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlamentarne skupštine, domova, kolegija domova, komisija i članova Parlamentarne skupštine; te obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Zajedničke službe i Sekretarijata Parlamentarne skupštine.