MENI

Zajednička služba

Sektor za međunarodne odnose i protokol

Rukovoditeljica Sektora: Azra Kost

U Sektoru za međunarodne odnose i protokol postoje sljedeći odjeli:

Odjel za saradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi)
  • Šef Odjela: Teo Rogić

    Odjel za saradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi) organizira rad, prati i učestvuje u pripremi sjednica i radu delegacija Parlamentarne skupštine u međunarodnim organizacijama na multilateralnom nivou; vodi zapisnik sa sjednica i obavlja druge stručne poslove za potrebe delegacija i međunarodnih organizacija na multilateralnom nivou; prikuplja podatke, učestvuje u pripremanju izvještaja i informacija za potrebe delegacija i međunarodnih organizacija na multilateralnom nivou; prevodi dokumente s engleskog jezika za potrebe Parlamentarne skupštine na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, i s jednog od jezika u službenoj upotrebi u BiH na strane jezike; simultano prevodi na sastancima u Parlamentarnoj skupštini i na sastancima na kojima učestvuju predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih; priprema materijale o pitanjima ostvarivanja vanjske politike Bosne i Hercegovine, međunarodnih, ekonomskih i drugih odnosa Bosne i Hercegovine s inozemstvom i drugim pitanjima za potrebe delegacija; obavlja odgovarajuće poslove u realizaciji neposredne parlamentarne saradnje i drugih međunarodnih kontakata, odlaska, prijema i dočeka delegacija i ličnosti koje posjećuju Parlamentarnu skupštinu; proučava materijale, inicijative i prijedloge za uspostavljanje međunarodne saradnje upućenih od međunarodnih organizacija, osigurava stručnu i dokumentacionu obradu tih pitanja i o tome upoznaje delegacije; prati provođenje zaključaka delegacija; obavlja stručne poslove i brine o izvršavanju administrativno-tehničkih poslova u vezi s radom delegacija, te obavlja i druge poslove koje mu povjere delegacije; sarađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz djelokruga delegacija.

Odjel za bilateralne odnose

Odjel za bilateralne odnose obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i razvijanje bilateralne parlamentarne saradnje; prati zaključivanje bilateralnih sporazuma; izrađuje platforme, podsjetnike i druge dokumente potrebne za realizaciju međuparlamentarnih susreta na visokom nivou; sarađuje s Ministarstvom vanjskih poslova BiH na pripremi bilateralnih razgovora; daje inicijativu, organizira sastanke, prati, analizira i priprema informacije o parlamentarnim aktivnostima drugih zemalja; inicira i sarađuje s diplomatsko-konzularnim predstavnicima akreditiranim u BiH; priprema posjete i učestvuje u realizaciji posjeta stranih delegacija i ličnosti BiH; obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja na i s jezika u službenoj upotrebi u BiH; prevodi sve potrebne materijale u vezi s međunarodnom saradnjom bilateralnog karaktera, ažurira veb-stranicu u vezi s aktivnostima Sektora, izrađuje odluke o putovanju u inozemstvo za poslanike, delegate i zaposlene u Sekretarijatu.

Odjel za protokol

Odjel za protokol obavlja protokolarne poslove, organizira i učestvuje u realiziranju prijema, posjeta i odlazaka predstavnika ili delegacija iz zemlje i inozemstva; ostvaruje saradnju s protokolima institucija BiH i odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija; priprema i predlaže programe i brine o realizaciji protokolarnih posjeta i odlazaka predstavnika ili delegacija iz zemlje i inozemstva; obavlja poslove prevođenja u vezi s posjetama delegacija; obavlja sve potrebne rezervacije (sale, smještaj, prijevoz i dr.); organizira i brine o pravovremenom uručivanju priznanja i davanju svečanih izjava, pripremi poziva i obavještenja o navedenim poslovima; vodi cjelokupnu dokumentaciju u okviru protokolarnih poslova.