MENI

Zajednička služba

O Zajedničkoj službi

fotografija
KONTAKTI

Uredi

Sektori

Zakonodavnopravni sektor

Rukovodilac Sektora: Bojan Šehovac

 

Zakonodavno-pravni sektor je specijalizirana služba Sekretarijata, koja ispunjava stručne zadatke u vezi s parlamentarnom zakonodavnom i kontrolnom funkcijom; brine o pravno-tehničkoj obradi akata koje donosi Parlamentarna skupština; pruža konsultativnu podršku radnim tijelima, poslaničkim i klubovima naroda, te članovima Parlamentarne skupštine prilikom izrade prijedloga zakona i drugih akata; radi na prečišćavanju teksta zakona i drugih akata; u saradnji sa Zajedničkom komisijom za evropske integracije i ustavnopravnim komisijama domova Parlamentarne skupštine, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje usvaja Parlamentarna skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i evropskim zakonima, kao i pogledu ispunjenja proceduralnih i pravno-tehničkih zahtjeva definiranih poslovnicima Parlamentarne skupštine i drugim aktima; po zahtjevu sekretara, zaposleni u Zakonodavno-pravnom sektoru učestvuju na sjednicama Parlamentarne skupštine i komisija i daju pravna objašnjenja o predmetu razmatranja; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Evropi i pribavlja uporedna iskustva; u saradnji sa službama drugih parlamenata, priprema i organizira obuku novoizabranih članova Parlamentarne skupštine o zakonodavno-pravnom procesu; zajedno s Odjelom za izradu i objavljivanje pravnih akata, učestvuje u pripremi konačne verzije zakona i drugih akata Parlamentarne skupštine za objavljivanje u ''Službenom glasniku BiH''; sarađuje s drugim odjelima i na njihov zahtjev daje pravna mišljenja; priprema nacrte ugovora kada je Parlamentrna skupština ugovorni organ; sarađuje s drugim sektorima i uredima, priprema informativne i druge materijale značajne za zakonodavnu proceduru; sarađuje i razmjenjuje informacije sa srodnim službama parlamenata stranih zemalja; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za međunarodne odnose i protokol

Rukovoditeljica Sektora: Azra Kost

U Sektoru za međunarodne odnose i protokol postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za saradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi)

  Šef Odjela: Teo Rogić

  Odjel za saradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi) organizira rad, prati i učestvuje u pripremi sjednica i radu delegacija Parlamentarne skupštine u međunarodnim organizacijama na multilateralnom nivou; vodi zapisnik sa sjednica i obavlja druge stručne poslove za potrebe delegacija i međunarodnih organizacija na multilateralnom nivou; prikuplja podatke, učestvuje u pripremanju izvještaja i informacija za potrebe delegacija i međunarodnih organizacija na multilateralnom nivou; prevodi dokumente s engleskog jezika za potrebe Parlamentarne skupštine na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, i s jednog od jezika u službenoj upotrebi u BiH na strane jezike; simultano prevodi na sastancima u Parlamentarnoj skupštini i na sastancima na kojima učestvuju predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih; priprema materijale o pitanjima ostvarivanja vanjske politike Bosne i Hercegovine, međunarodnih, ekonomskih i drugih odnosa Bosne i Hercegovine s inozemstvom i drugim pitanjima za potrebe delegacija; obavlja odgovarajuće poslove u realizaciji neposredne parlamentarne saradnje i drugih međunarodnih kontakata, odlaska, prijema i dočeka delegacija i ličnosti koje posjećuju Parlamentarnu skupštinu; proučava materijale, inicijative i prijedloge za uspostavljanje međunarodne saradnje upućenih od međunarodnih organizacija, osigurava stručnu i dokumentacionu obradu tih pitanja i o tome upoznaje delegacije; prati provođenje zaključaka delegacija; obavlja stručne poslove i brine o izvršavanju administrativno-tehničkih poslova u vezi s radom delegacija, te obavlja i druge poslove koje mu povjere delegacije; sarađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz djelokruga delegacija.

 • Odjel za bilateralne odnose

  Šefica Odjela: Jelena Rajaković

  Odjel za bilateralne odnose obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i razvijanje bilateralne parlamentarne saradnje; prati zaključivanje bilateralnih sporazuma; izrađuje platforme, podsjetnike i druge dokumente potrebne za realizaciju međuparlamentarnih susreta na visokom nivou; sarađuje s Ministarstvom vanjskih poslova BiH na pripremi bilateralnih razgovora; daje inicijativu, organizira sastanke, prati, analizira i priprema informacije o parlamentarnim aktivnostima drugih zemalja; inicira i sarađuje s diplomatsko-konzularnim predstavnicima akreditiranim u BiH; priprema posjete i učestvuje u realizaciji posjeta stranih delegacija i ličnosti BiH; obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja na i s jezika u službenoj upotrebi u BiH; prevodi sve potrebne materijale u vezi s međunarodnom saradnjom bilateralnog karaktera, ažurira veb-stranicu u vezi s aktivnostima Sektora, izrađuje odluke o putovanju u inozemstvo za poslanike, delegate i zaposlene u Sekretarijatu.

 • Odjel za protokol

  Šefica Odjela: 

  Odjel za protokol obavlja protokolarne poslove, organizira i učestvuje u realiziranju prijema, posjeta i odlazaka predstavnika ili delegacija iz zemlje i inozemstva; ostvaruje saradnju s protokolima institucija BiH i odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija; priprema i predlaže programe i brine o realizaciji protokolarnih posjeta i odlazaka predstavnika ili delegacija iz zemlje i inozemstva; obavlja poslove prevođenja u vezi s posjetama delegacija; obavlja sve potrebne rezervacije (sale, smještaj, prijevoz i dr.); organizira i brine o pravovremenom uručivanju priznanja i davanju svečanih izjava, pripremi poziva i obavještenja o navedenim poslovima; vodi cjelokupnu dokumentaciju u okviru protokolarnih poslova.

Informaciono-dokumentacioni sektor

Rukovoditeljica Sektora: Lejla Tafro - Sefić

U Informaciono-dokumentacionom sektoru postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za dokumentaciju i informacije

  Šefica Odjela: Sonja Vrcić

  Odjel za dokumentaciju i informacije pruža stručnu pomoć članovima Parlamentarne skupštine, stručnim saradnicima, zaposlenima u Parlamentarnoj skupštini i vanjskim korisnicima u pronalaženju informacija i dokumenata koji su im potrebni u obavljanju svakodnevnih poslova, te za naučna istraživanja, pravne, nastavne i druge poslove; evidentiranje, prikupljanje, sređivanje i obrađivanje dokumentacione građe Parlamentarne skupštine, u pisanom i elektronskom obliku; publicira transkripte i zapisnike plenarnih i zajedničkih sjednica; priprema i uređuje publikacije, brošure i kataloge o radu Parlamentarne skupštine; razvija i održava vlastitu bazu podataka, te na osnovu te baze podataka Odjel pruža informacije o zakonodavnim aktivnostima; izrađuje statističke i analitičke preglede o radu Parlamentarne skupštine; razvija metodologiju za komparativne analize i planiranje; kreira elektronske arhive sakupljene dokumentacije; sarađuje s drugim institucijama, razmjenjuje informacije i uspostavlja kanale za protok informacija i dokumentacije o radu organa uprave na svim nivoima; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel biblioteke

  Šefica Odjela: Edina Fazlagić

  Odjel biblioteke pruža stručnu pomoć korisnicima Biblioteke (poslanicima, delegatima i zaposlenim u Parlamentarnoj skupštini) pri rješavanju tematskih zahtjeva, a na osnovu postojećeg bibliotečkog fonda i trenutno dostupnih elektronskih baza podataka; prikuplja, čuva, katalogizira, klasificira i predmetizuje bibliotečku građu značajnu za rad Parlamentarne skupštine i izdanja Parlamentarne skupštine; uspostavlja saradnju s bibliotekama evropskih parlamenata i drugim srodnim organizacijama, udruženjima (IFLA – Sekcija za parlamentarne biblioteke, Društvo bibliotekara BiH, EICBiB – Elektronsko-informacioni konzorcij BiH i sl.) i institucijama u zemlji i inozemstvu; priprema informacije relevantne za tekuće sjednice domova, komisija i radnih tijela Parlamentarne skupštine, a na osnovu dostupnih izvora; odgovara na ECPRD zahtjeve; aktivno prati i učestvuje u kreiranju i implementaciji EUROVOC-a i drugih bibliotečkih standarda; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za prevođenje i lektoriranje

  Šefica Odjela: Lejla Nuhodžić

  Odjel za prevođenje i lektoriranje prevodi zakone i druge akte Parlamentarne skupštine, Vijeća ministara BiH, Predsjedništva BiH, te drugih organa i organizacija kada su predlagači akata koji su predmet razmatranja i usvajanja na domovima i komisijama Parlamentarne skupštine, na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini; prevodi dokumente sa stranih jezika (engleski, francuski, njemački i italijanski) za potrebe Parlamentarne skupštine na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, i s jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini na strane jezike; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije

  Šef Odjela: Edin Isanović

  Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije uređuje i izdaje publikacije Parlamentarne skupštine na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na stranim jezicima s ciljem predstavljanja i promoviranja rada Parlamentarne skupštine; priprema promotivni materijal za konferencije, kongrese, simpozije, seminare, posjete, gostovanja i prezentacije; vrši kompletnu tehničku i grafičku pripremu publikacija, kao i svih drugih materijala pripremljenih za publiciranje; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Istraživački sektor

Istraživački sektor priprema informativni materijal o temi/zakonu o kojoj će se raspravljati na sjednici (kratki izvještaji/uporedna iskustva); priprema izvještaje o temi/zakonu (vrši analitički, sveobuhvatne analize i studije); analize (analiza zakona, ekonomska i budžetska analiza, uticaj na životnu sredinu i sl.); prati društvenu i ekonomsku situaciju (osnovne ekonomske podatke, te ekonomske, monetarne i društvene pokazatelje); daje mišljenja (o društvenim posljedicama provođenja zakona i sl.); priprema ekspertna mišljenja (mišljenja vanjskih eskperata na zahtjev Parlamentarne skupštine); na zahtjev korisnika, daje periodični odabir dokumenata Evropske unije; pruža komisijama stručne materijale prema sadržaju i kontekstu razmatranih prijedloga zakona i ostalih akata, kao i stručnu saradnju prilikom kontrolne i istražne djelatnosti komisija; posreduje u dobivanju stavova javnih institucija, udruženja, organizacija i sl., potrebnih za procjenu predloženih akata koji se razmatraju u domovima ili komisijama; priprema materijale, uvodne instrukcije i informacije o radu Parlamentarne skupštine na početku novog mandata; analizira i obrađuje informacije vezane za djelatnost EU, Vijeća Evrope, NATO-a, OSCE-a, OECD-a i ostalih međunarodnih organizacija koje se odnose na Parlamentarnu skupštinu; izrađuje stručne analize i informacije na zahtjev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i drugih institucija o aktivnostima Parlamentarne skupštine, zakonodavstvu BiH i drugim ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima Bosne i Hercegovine; sarađuje i održava kontakte sa srodnim službama u zemlji i inozemstvu; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za odnose s javnošću

Rukovodilac Sektora: Zlatko Vukmirović

Sektor za odnose s javnošću kontaktira s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog okruženja za rad i većeg ugleda Parlamentarne skupštine BiH; permanentno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem saopćenja i web prezentacije Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, zajedno s drugim sektorima u Sekretarijatu kao i vanjskim saradnicima realizira program posjeta organiziranih grupa Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem konstantnog i kvalitetnog izvještavanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o predstojećim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; samostalno ili u saradnji s specijaliziranom agencijom sačinjava dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njenih članova i dostavlja ga zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u saradnji sa sekretarom Zajedničke službe, Kolegijem Sekretarijata, odnosno kabinetima predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih domova piše reagiranja na napise u medijima; u saradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetama, učešću na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetama članova Parlamentarne skupštine, i u dogovoru s njima, organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava saopćenja za medije tokom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova Parlamentarne skupštine; u saradnji s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, uređuje i izdaje stalno glasilo Parlamentarne skupštine, osmišljava i uređuje web prezentaciju Parlamentarne skupštine, u saradnji sa Sektorom za informacione tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira web prezentaciju i intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlmentarne skupštine, domova, kolegija domova, komisija i članova Parlamentarne skupštine; odgovoran je za postupanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH i vodi evidenciju svih zahtjeva upućenih Parlamentarnoj skupštini; te obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Zajedničke službe i Sekretarijata Parlamentarne skupštine.

U Sektoru za odnose s javnošću postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za informiranje

  Šef Odjela: Zoran Žuža

  Odjel za informiranje permanentno daje informacije o radu Parlamentarne skupštine putem saopćenja i veb - prezentacije Parlamentarne skupštine; u saradnji s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, samostalno ili u saradnji sa specijaliziranom agencijom, sačinjava dnevni pregled objavljenih informacija o radu Parlamentarne skupštine i njenih članova i dostavlja ga zainteresiranim članovima Parlamentarne skupštine; u saradnji sa sekretarom Zajedničke službe, Kolegijem Sekretarijata, odnosno kabinetima predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih domova, piše reagiranja na natpise u medijima; u saradnji sa Sektorom za međunarodne odnose i protokol, obavještava medije o najavljenim ili ostvarenim posjetama, učešću na domaćim i međunarodnim skupovima i studijskim posjetama članova Parlamentarne skupštine; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za javnost i medije

  Šef Odjela: Zoran Brkić

  Odjel za javnost i medije brine o sistematskoj komunikaciji Parlamentarne skupštine s građanima, domaćom i međunarodnom javnošću i medijima kao posebnim segmentom javnosti radi stvaranja pozitivnog okruženja za rad i radi većeg ugleda Parlamentarne skupštine; brine o ostvarenju i unapređenju transparentnosti rada Parlamentarne skupštine, domova, radnih tijela i članova Parlamentarne skupštine; samostalno, zajedno s drugim sektorima u Sekretarijatu kao i vanjskim saradnicima, realizira program posjeta organiziranih grupa Parlamentarnoj skupštini i njihove kontakte s članovima Parlamentarne skupštine; organizira i pomaže rad medija s ciljem konstantnog i kvalitetnog izvještavanja o radu Parlamentarne skupštine, obavještava medije i druge zainteresirane organizacije i pojedince o predstojećim zbivanjima u Parlamentarnoj skupštini; sačinjava sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini; organizira nastupe članova Parlamentarne skupštine u medijima prilikom njihovih službenih putovanja u inozemstvo ili sačinjava saopćenja za medije tokom putovanja, osmišljava, kreira i uređuje publikacije o Parlamentarnoj skupštini, domovima i radnim tijelima domova Parlamentarne skupštine; osmišljava i ureduje veb - prezentaciju Parlamentarne skupštine, u saradnji sa Sektorom za informacione tehnologije i s drugim sektorima Parlamentarne skupštine, ažurira veb-prezentacijui i Intranet Parlamentarne skupštine; brine o apliciranju logotipa Parlamentarne skupštine; brine o fotodokumentaciji o djelovanju Parlamentarne skupštine, domova, kolegija domova, komisija i članova Parlamentarne skupštine; te obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Zajedničke službe i Sekretarijata Parlamentarne skupštine.

Sektor za opće poslove

Rukovoditeljica Sektora: Emina Šalinović

U Sektoru za opće poslove postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel pisarnice

  Šef Odjela: Faruk Kurto

  Odjel pisarnice raspoređuje prispjelu poštu za radna tijela i službe Parlamentarne skupštine; ažurira adrese članova Parlamentarne skupštine i drugih korisnika; prima i raspoređuje službena glasila, časopise i druge publikacije i dostavlja ih krajnjim korisnicima; trebuje uredski materijal i brine o nabavci potrebnih sredstva za rad Odjela pisarnice i vodi evidenciju o utrošku materijala, te trebuje gotov novac za otpremu pošte u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Parlamentarne skupštine.

 • Odjel za radne odnose

  Šefica Odjela: Amila Tahirbegović

  Odjel za radne odnose oorganizira i provodi kadrovsku politiku; objavljuje konkurse za zapošljavanje i obavlja evaluaciju kandidata; koordinira i prati osnivanje komisija za izbor kandidata i obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe komisija; vodi zakonom propisane evidencije o zaposlenim u Parlamentarnoj skupštini; radi na razvojnim programima za profesionalno usavršavanje zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini; organizira edukacije za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini; organizira stručna i studijska putovanja zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Parlamentarne skupštine.

 • Operativno-tehnički odjel

  Šef Odjela: Veljko Mastilo

  Operativno-tehnički odjel obavlja operativno tehničke poslove Sekretarijata; obavlja daktilografske poslove; ozvučuje sale i tonski snima sjednice domova, komisija i drugih korisnika; montira i rukuje opremom za simultano prevođenje; obavlja videosnimanje plenarnih sjednica i sjednica komisija, te postprodukciju i pripremu snimljenog materijala za arhiviranje;fotokopira originalne tekstove, odnosno matrice, na fotokopirnim mašinama za potrebe Parlamentarne skupštine; snima materijale na kopir-aparatima; vodi evidenciju o fotokopiranim i umnoženim materijalima; brine o tehničkoj ispravnosti, redovnom održavanju i servsiranju mašina za štampanje, kopiranje i plastificiranje; organizira i obavlja prijevoz za službene i protokolarne potrebe; brine o održavanju, ispravnosti i čistoći službenih vozila; vodi evidenciju o vozilima i njihovoj upotrebi; brine o urednom i tehničkom održavanju sala i drugih prostorija Parlamentarne skupštine, njihovom izdavanju drugim korisnicima, te preduzima sve neophodne aktivnosti za njihovo uredno održavanje; vodi neophodnu evidenciju o izdavanja sala; brine o ključevima i sigurnosti prostorija i imovine; dežura za vrijeme sastanaka koji se održavaju u salama Parlamentarne skupštine; brine o obilježavanju prostorija u skladu sa zahtjevima upravitelja zgrade; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za informacione tehnologije

Rukovoditeljica Sektora: Edina Adilović

Sektor za informacione tehnologije razvija informacione sisteme Parlamentarne skupštine; upravlja informacionim sistemom Parlamentarne skupštine; testira i instalira tehničku opremu, pruža konsultantske usluge i održava informacioni sistem Parlamentarne skupštine; u saradnji sa Sektorom za odnose s javnošću, brine o promtnom postavljanju općih informacija o radu Parlamentarne skupštine i komisija na web-stranicu Parlamentarne skupštine, kao i pratećih materijala u vezi s radom Parlamentarne skupštine; organizira uspostavljanje i održavanje računarske mreže i telekomunikacionih linija; brine o nabavci, razvoju i održavanju web-stranice; brine o nabavci, razvoju i održavanju intraneta; kompjuterizira zakonodavnu proceduru; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za finansije

Rukovodilac Sektora: Sreten Čečar

Sektor za finansije priprema prijedloge za osiguranje sredstava za rad Parlamentarne skupštine, prijedloge finansijskog plana i periodičnog obračuna, kao i završnog računa; kontrolira dokumente za isplatu i njihovu ispravnost po finansijskom planu Parlamentarne skupštine; analizira kretanje troškova za lične i materijalne rashode, te drugih sredstava po finansijskom planu i sastavlja izvještaje o izvršenju i kretanju ovih sredstava; koordinira, priprema i nadgleda dogovore i prateću dokumentaciju za strana ulaganja; nadgleda dinamički plan izvršenja budžeta Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz finansijske i računovodstvene oblasti; priprema izvještaje o finansijskom izvršenju budžeta Parlamentarne skupštine i godišnjem poslovanju Parlamentarne skupštine; u cjelini prati knjigovodstvenu evidenciju i njenu ispravnost; neposredno prati finansijsko poslovanje i vodi finansijsko knjigovodstvo - knjigovodstvenu evidenciju promjena na sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima iz eksternih odnosa organa; izrađuje platne naloge, podnosi platne naloge na realizaciju kod subjekata platnog prometa; vrši obračun plaća, poslaničkog paušala i sačinjava naloge za isplatu; izrađuje prateću dokumentaciju - platne liste, naloge subjektima platnog prometa za izmirenje obaveza po osnovu plaća i poslaničkog paušala, specifikacije i drugu potrebnu dokumentaciju, kao i izvještaje za statistiku, obavezno osiguranje radnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i penzijskog invalidskog osiguranja; vrši obračun i izrađuje naloge za isplatu naknada zaposlenih i članova Parlamentarne skupštine, troškova zaposlenih, rashoda iz poslovnih aktivnosti s trećim fizičkim licima, te priprema svu potrebnu dokumentaciju; upućuje platne naloge za lične isplate i podnosi ih blagajni na realizaciju, te vodi njihovu knjigovodstvenu evidenciju; vodi materijalno knjigovodstvo cjelokupne imovine Parlamentarne skupštine, osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala i prati kretanje tih sredstava; vrši likvidaciju materijalnih rashoda po finansijskom planu Parlamentarne skupštine; obavlja poslove i zadatke iz djelokruga blagajničkih poslova; vodi dnevnik blagajne, sastavlja blagajničke izvještaje i vodi evidenciju o blagajničkom poslovanju; vodi evidenciju primljenih i kupljenih poklona Parlamentarne skupštine; organizira poslove javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH; odgovoran je za zakonito provođenje procedura javnih nabavki; priprema plan nabavki za budžetsku godinu; priprema izjašnjenje ugovornom organu po prigovoru ponuđača, priprema izjašnjenje i dostavlja dokumentaciju drugostepenom organu u vezi sa žalbom ponuđača; čuva i daje na uvid svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke Uredu za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim aktima Parlamentarne skupštine.

Sektor za druga parlamentarna tijela

Rukovoditeljica Sektora: Renata Paškalj

 

Sektor za druga parlamentarna tijela sarađuje s Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika, Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisnim odborom PSBiH; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisnog odbora PSBiH; obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove poslove vezane za rad istražnih i ad hoc komisija; sarađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u realizaciji zadataka koji proizilaze iz djelokruga Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisnog odbora PSBiH; priprema analize, izvještaje i informacije za potrebe drugih parlamentarnih tijela; vodi upravni postupak za potrebe drugih parlamentarnih tijela i odgovarajuće evidencije o radu drugih parlamentarnih tijela.

Sektor za Evropsku uniju

Rukovodilac Sektora: Dejan Vanjek 


Sektor za Evropsku uniju
pruža stručnu podršku poslanicima i delegatima, kao i službama Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u obavljanju poslova i realizaciji aktivnosti koje su u vezi s procesom integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju; koordinira aktivnosti u vezi s procesom evropskih integracija s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Vijećem ministara, Direkcijom za evropske integracije i drugim institucijama Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na planiranje i programiranje zadataka u vezi s integriranjem u Evropsku uniju; sarađuje sa službama drugih parlamenata, priprema i organizira obuku za novoimenovane članove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o pitanju našeg zakonodavstva s uporednim iskustvima zakonodavstva u Evropskoj uniji; kontinuirano sarađuje sa službama drugih parlamenata, priprema informativne i druge materijale značajne za zakonodavni postupak i druge pravne teme; u saradnji sa Zajedničkom komisijom za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, sa stanovišta njihove usklađenosti s evropskim zakonima; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Evropi i pribavlja uporedna iskustva; organizira i koordinira programiranje i realiziranje evropskih programa i projekata podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; u okviru specijalizirane informativne djelatnosti i obrazovnih sadržaja kontinuirano servisira potrebe Parlamentarne skupštine BiH i šire javnosti u oblasti evropskih integracija; kontinuirano prati i priprema informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva Evropske unije; priprema stručne analize i mišljenja za domove, komisije i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Evropskoj uniji; ostvaruje stalnu saradnju sa ustavnopravnim komisijama oba doma, Zajedničkom komisijom za evropske integracije, Zakonodavno-pravnim sektorom u vezi s razmatranjem materijala, davanjem stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije; organizaciono i ekspertizom asistira članovima Parlamentarne skupštine na međunarodnim sastancima i skupovima u vezi s Evropskom unijom; izvršava sve zadatke koji se tiču odnosa s institucijama Evropske unije; sarađuje i razmjenjuje informacije s nacionalnim parlamentima u Evropskoj uniji i njihovim službama; učestvuje u svim evropskim i regionalnim interparlamentarnim forumima koji se održavaju na nivou parlamentarnog osoblja.

U Sektoru za Evropsku uniju postoje sljedeći odjeli:

 • Odjel za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije

  Šef Odjela: Omar Filipović

  Odjel za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije kontinuirano prati aktivnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u oblasti evropskih integracija, s ciljem redovnog informiranja članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; pruža savjete članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o postupku praćenja aktivnosti u vezi s integracijom u Evropsku uniju; operativno koordinira aktivnosti s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija kontinuiranom razmjenom informacija i zajedničkim planiranjem; ostvaruje stalnu saradnju sa ustavnopravnim komisijama oba doma, Zakonodavno-pravnim sektorom i Zajedničkom komisijom za evropske integracije; priprema i usaglašava projektne prijedloge, koordinirajući istovremeno proces programiranja i realizaciju evropskih programa podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; priprema izvještaje o evropskim integracijama za potrebe članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; asistira u sastavljanju i formuliranju parlamentarnih stavova, te izradi strateških dokumenata u vezi s Evropskom unijom; pruža podršku u radu Zajedničkoj komisiji za evropske integracije i njenom uredu sekretara i drugim komisijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tako što daje stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti s evropskim zakonima; za potrebe članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji učestvuju na sastancima ili skupovima u vezi s Evropskom unijom, priprema informacije i koncepte izlaganja.

 • Odjel - Parlamentarni centar za evropske integracije

  Šef Odjela:

  Odjel - Parlamentarni centar za evropske integracije priprema nezavisne, proaktivne i nepristrasne informacije o aktuelnim političkim i zakonodavnim dešavanjima u Evropskoj uniji; kontinuirano priprema aktuelne informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva; priprema stručne analize i mišljenja za domove, komisije i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Evropskoj uniji; u saradnji s drugim službama Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, priprema dvosedmični bilten o evropskim poslovima; informira širu javnost o aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u poslovima u vezi s evropskim integracijama; planira i realizira Akcioni plan za komunikaciju o evropskim poslovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; sarađuje s Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnicima civilnog društva i obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te razvija i realizira informativne i obrazovne programe o evropskim integracijama i ulozi parlamenata u njima; administrira i održava parlamentarnu elektronsku bazu podataka o Evropskoj uniji; sistematski planira i realizira edukacije o evropskim poslovima za službenike Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; u saradnji s Bibliotekom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini kontinuirano radi na obogaćivanju zbirke knjiga, časopisa, publikacija, brošura i drugih materijala tematski vezanih za institucije, politike i pravo EU u Parlamentarnom centru za evropske integracije".

Jedinica za internu reviziju

Rukovodilac Jedinice: Nedžad Goletić

Jedinica za internu reviziju osnovna je organizaciona jedinica i vrši internu reviziju u Parlamentarnoj skupštini BiH, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH, Uredu za razmatranje žalbi po javnim nabavkama i Centralnoj izbornoj komisiji BiH, shodno Zakonu o internoj reviziji i drugim podzakonskim aktima koje propisuje Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ).
Jedinica obavlja funkciju interne revizije shodno Zakonu o internoj reviziji institucija BiH; Odluci o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelji interne revizije u institucijama BiH, Priručniku za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH; Sporazumu o vršenju funkcije interne revizije i drugim podzakonskim aktima koje propiše CHJ.
U djelokrugu Jedinice je: izrada akata i operativnih uputstava o internoj reviziji shodno Zakonu i podzakonskim aktima, priprema strateških i godišnjih planova za obavljanje interne revizije, izrada pojedinačnih planova interne revizije i obavljanje interne revizije (planiranje i preliminarne aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje sistema/procesa/aktivnosti, procjena sistema internih kontrolora, testiranje internih kontrolora, ocjena sistema internih kontrolora – preporuke za poboljšanje sistema internih kontrolora, izvještavanje), praćenje provođenja preporuka, evidentiranje i dokumentiranje procesa revizije; iniciranje angažiranja potrebnih eksperata, saradnja s generalnim revizorom Ureda za reviziju institucija BiH ili zakonom imenovanim revizorom ili drugim ekspertnim revizorom u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja, izdavanje godišnjeg izvještaja interne revizije i po potrebi periodičnih izvještaja, saradnja sa CHJ-om i internim revizorima u institucijama BiH i na drugim nivoima vlasti radi unaprjeđenja rada i razmjene iskustava iz oblasti interne revizije, pripremanje planova obuke internih revizora, efikasno korištenje resursa dodijeljenih Jedinici za obavljanje funkcije interne revizije, osiguranje visokog kvaliteta aktivnosti interne revizije i primjena pravila izdatih od CHJ-a, obavljanje i drugih poslova shodno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira oblast interne revizije u BiH.