MENI

45. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

9.6.2009. 12:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  b)    Amandmana na Konvenciju o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  c)    Aneksa II Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  d)    Europske konvencije o obavještenjima o stranom pravu sa Dodatnim protokolom, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  e)    Dodatnog protokola Krivičnopravne konvencije protiv korupcije (ETS 191) – Strazbur 15. 5.  2003. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  f)     Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije  o suradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  g)     Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  h)     Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o održavanju redovnih sastanaka predstavnika graničnih policija na državnom, regionalnom i lokalnom nivou, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  i)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -       Zabilješka sa sastanka Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma PS BiH i članova delegacije PS BiH pri Vijeću Evrope, sa Zdenkom Martinovićem, novoimenovanim veleposlanikom i šefom Misije u Vijeću Europe u Strazburu, održanog 13.5. 2009. godine;
  -       Rezolucija o europskoj savjesti i totalitarizmu, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -       Izvješće o sudjelovanju Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH na proslavi 60. obljetnice NATO-a;
  -       Konferencija zemalja članica – potpisnica Jadranske povelje, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -       Prijedlog Stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana – za informaciju;
  -       Izvješće o posjeti delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Parlamentu Islamske Republike Iran;
  -       Izvješće sa drugog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za 2009. godinu, Strazbur, 27.- 30. 4. 2009. godine;
  -       Izvješće sa VII Konferencije predsjedavajućih parlamenata učesnika Jadransko-Jonske inicijative održane u Atini, 3.- 5. 5. 2009.godine.
 4. Tekuća pitanja;