MENI

26. sjednica Nezavisnog odbora

16.11.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Informacije Granične policije BiH o poduzetim aktivnostima na realizaciji prepruka datih u Izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. godinu broj: 17-06-4-16-10-4087-18/15 od 30.09.2016 godine (broj PS BiH: 05/1-50-13-29-24-5/16 od 6.10.2016. godine) i Izvještaja Granične policije BiH o poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. godinu broj: 17-06-4-16-10-4087-23/15 od 4.11.2016. godine (broj PS BiH: 05/1-50-13-29-24-5/16 od 8.11.2016. godine);
  3. Razmatranje predstavki D.P. broj: 05/1-50-17-2859/16 od 08.11.2016. godine i broj: 05/1-50-17-2859-2/16 od 09.11.2016. godine;
  4. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  5. Tekuća pitanja