MENI

69. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

30.12.2009 13:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika  66. i 67. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini, po skraćenom postupku u skladu sa članom 126. Poslovnika,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02, - 02 – 5 – 103/09, od 6. 11. 2009. (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i  Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 – 106/09, od 18. 11. 2009. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 7 - 104 /09, od 9. 11. 2009. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 – 111 /09, od 1. 12. 2009. (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 – 115/ 09, od 9. 12. 2009. (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine, zakon broj: 01 – 02 – 4 – 106 / 09, od 18. 11. 2009. s Mišljenjem Komisije za financije i budžet;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 7 – 109 / 09, od 24. 11. 2009. (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 7 – 108 /09, od 24. 11. 2009.,
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (zakon u prvom čitanju),
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika,
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika,
 15. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
 16. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine,
 17. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine,
 18. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici (odobrena od Predsjedništva BiH), akt broj: 01, 02 – 04 – 1347/ 09, od 27. 11. 2009.,
 19. Poslovnik o radu parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine (prijedlog vojnog povjerenika) – akt broj: 01, 02 – 34 – 6 – 1365/09, od 3. 12. 2009.,
 20. Izvještaj o radu SIPA-e za period januar – septembar 2009. godine i izjašnjenja o određenim pitanjima, s mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (akt Zajedničke komisije broj: 01, 02 – 04 – 1235 / 09, od 4. 12. 2009.),
 21. Zahtjev za osudu prijetnji i preduzimanje mjera zaštite predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH, s Mišljenjem i predlozima zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (akt Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj 01, 02 – 50 – 3 – 1351 / 09, od 4. 12. 2009.),
 22. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Sadika Bahtića da se formira posebna istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, čiji je zadatak da utvrdi razmjere korupcije u organima vlasti na čijem se čelu nalaze kadrovi iz SDP-a BiH, s posebnim osvrtom na Grad Sarajevo,
 23. Razmatranje zaključaka Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (akt Komisije broj: 01-50-1-187-6-1/09 od 16.12.2009.),
 24. Dogovor oko realizacije Zaljučka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa nastavka 64. sjednice Doma, usvojen u postupku razmatranja Izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji institucija Bosne i Hercegovine za 2008. godinu koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH pokreće inicijativu i poziva Dom naroda da, zajedno sa Uredom za reviziju institucija BiH i Vijećem ministara BiH, formiraju Interresornu radnu grupu, u cilju priprema promjena u zakonima koje će obezbijediti jačanje finansijske discipline i vladavine zakona, u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija BiH i Komisija za finansije i budžet Parlamentarne skupštine BiH.“ (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.