MENI

55. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

10.6.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 54. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 6.  Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku BiH, predlagači: poslanici Šefik Džaferović i Adem Huskić (drugo čitanje);
 10. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o poštama BiH (drugo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika, predlagači: poslanici Beriz Belkić, Milorad Živković i Niko Lozančić (drugo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH,  predlagač: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (prvo čitanje);
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora (drugo čitanje),
 16. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH;
 17. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2008. godinu (podnosilac: Tužilaštvo BiH);
 18. Izvještaj o radu:
  a)      BHRT-a za 2008. godinu
  b)      Upravnog odbora RTVBiH (BHRT) za 2007. i 2008. godinu;
 19. Izvještaj o  finansijskom poslovanju BHRT-a za 2008. godinu, s pregledom korekcija Finansijskih izvještaja BHRT za 2007. i 2008. godinu;
 20. Informacija Ombudsmena za ljudska prava BiH o zatečenom stanju u 2008. godini i aktivnostima preduzetim u 2009. godini;
 21. Informacija  o stanju sigurnosti u Bosni i  Hercegovini u 2008. godini;
 22. Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini (realizacija usvojenog zaključka sa 47. sjednice Doma, održane 4. marta 2009.;
 23. Potvrđivanje odluka predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o imenovanju:
  a)      Mladena Simića za zamjenika ministra komunikacija i transporta BiH,
  b)      Živka Marjanca za zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje BiH;
 24. Imenovanje članova u Posebnu istražnu komisiju (usvojen zaključak na 52. sjednici Doma, održanoj 29. aprlia 2009.);
 25. Izjašnjavanje Doma o prijedlogu Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, da se kolegiji oba doma obrate Visokom predstavniku za BiH radi davanja mišljenja o Zaključku Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku“;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije,
  b)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima,
  c)      Aneksa II. Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u BiH,
  d)      Dodatnog protokola Krivičnopravne konvencije protiv korupcije (ETS 191), Strasbourg, 15. maja 2003.,
  e)      Evropske konvencije o obavještenjima o stranom pravu s Dodatnim protokolom,
  f)       Amandmana na Konvenciju o osnivanju Vijeća za carinsku saradnju,
  g)      Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i MUP-a Republike Srbije o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu,
  h)      Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i MUP-a Republike Srbije o održavanju redovnih sastanaka predstavnika na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.