MENI

70. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

16.9.2010. 09.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 69. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Збирног мишљења о ревизорским извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2009. с предлогом закључака и прилозима 1, 2, 3, 4. и 5. који чине јединствену цјелину са Збирним мишљењем (сачинилац: Комисија за финансије и буџет Представничког дома)
  -   Прилог 1. Збирног мишљења - Мишљење Комисије о ревизорским извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2009. с ревизорским „позитивним мишљењем“ и „позитивним мишљењем са истицањем предмета“;
  -   Прилог 2. Збирног мишљења - 15 појединачних мишљења Комисије о ревизорским извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2009. са утврђеним „мишљењем с резервом“;
  -   Прилог 3. Збирног мишљења - Преглед најчешће идентификованих налаза при ревизији финансијског пословања институција БиХ у периоду 2007-2009. године;
  -   Прилог 4. Збирног мишљења - Табела са изјашњењима 15 институција (квалификованих ''мишљењем с резервом'') о евентуалним системским мјерама, чијим предузимањем би се отклонили узроци понављања ревизорских налаза у њиховом будућем пословању;
  -   Прилог 5. Збирног мишљења - Преглед понављања одређених налаза ревизије код одређених буџетских корисника за период 2007-2009;
 3. Разматрање Извјештаја о ревизији Пројекта обнове и реконструкције Зграде пријатељства између Грчке и БиХ- ХИПЕРБ 1 и ХИПЕРБ 2 (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 4. Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2011. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 5. Разматрање Шестомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 30. 06. 2010. године (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 6. Текућа питања.