MENI

58. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

9.12.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 56. i 57. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu - prva komisijska faza (predlagač: Predsjedništvo BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH - prva komisijska faza (predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Tekuća pitanja:
  -          Inicijativa poslanika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja negativnih posljedica finansijske krize i recesije u BiH;
  -          Dopis Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi stavljanja na raspolaganje dijela neutrošenih budžetskih sredstava Agencije za 2009. godinu;
  -          Molba Zemaljskog muzeja BiH za pomoć u rješavanju pitanja finansiranja sedam institucija kulture BiH.