MENI

42. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

16.3.2009 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 37., 38., 39. i 40. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju Radio-televizije BiH u 2007. godini (sačinilac: menadžment BHRT-a);
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva finansija i trezora BiH za 2008. godinu;
 5. Tekuća pitanja:
  -          Dopis Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH u vezi izrade Prijedloga Zakona o javnim nabavkama, zaprimljen 29.1.2009. godine;
  -          Dopis Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH u vezi primjene Zakona o porezu na dohodak zaposlenih u institucijama BiH, zaprimljen 29.1.2009. godine;
  -          Dopis Sindikata Granične policije u vezi Odluke Vijeća ministara BiH o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama BiH, zaprimljen 25.2.2009. godine.