MENI

14. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

10.6.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period januar –mart 2008. godine;
 3. Razmatranje Prijedloga izmjena Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 4. Razmatranje Prijedloga Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za raspored prostora u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 5. Razmatranje dopisa Kolegija Doma naroda, broj: 02-50-1-24-14-3/08, od 14.5.2008. godine;
 6. Razmatranje Izvještaja Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o posjeti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora, obavljenoj 13.5.2008. godine;
 7. Razmatranje Informacije o načinu obračuna dnevnica u zemlji i inostranstvu, po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-13,2a/08, od 24.4.2008. godine;
 8. Razmatranje Informacije, broj: 03-34-3-403/08, od 20.5.2008. godine sačinjene u skladu sa Zaključkom Zajedničke komisije, broj: 03/5-50-1-17-13,2f/08, od 24.4.2008. godine;
 9. Razmatranje inicijative za izmjene i dopune Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-3a-10/08, od 26.2.2008.;
 10. Razmatranje inicijative za dopunu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07, od 25.5.2007. godine;
 11. Razmatranje Zaključka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-15-28/08, od 7.5.2008. godine;
 12. Razmatranje dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-7-19/08, od 16.4.2008. godine