MENI

09. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

30.1.2008 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 6. i 7. sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Verifikacija Prečišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 3. Informacija o ispunjavanju uslova za odlazak u penziju, broj: 03-34-1-115/08, od 24.1.2008. godine;
 4. Verifikacija Prečišćenog teksta Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH;
 5. Razmatranje Zahtjeva predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, broj: 03/6-05-574/07, od 21.1.2008. godine;
 6. Razmatranje Zaključka Kolegija Doma naroda, broj: 02-50-1-24-9-2/08, od 15.1.2008. godine;
 7. Razmatranje Dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-3-62-1/07, od 27.12.2007. godine;
 8. Razmatranje Dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-4-40/07, od 10.1.2008. godine;
 9. Razmatranje Dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-20-40/08, od 10.1.2008. godine;
 10. Utvrđivanje potrebnog radnog prostora za Zajedničku komisiju za administrativne poslove;
 11. Dogovor o izradi Izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 12. Dogovor o izradi Plana rada Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.