MENI

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

PREDSJEDAVAJUĆI: Zorić, Vinko
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Šain, Vesna
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Jamakosmanović, Sead
ČLANOVI: Dolić, Rifat
Genjac, Halid
Kadrić, Remzija
Malić, Mirjana
Zaimović - Uzunović, Nermina
KONTAKT

 

Nadležnosti


Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova razmatra pitanja koja se odnose na: pitanja u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – posebno u vezi s unapređivanjem statusa žena u Bosni i Hercegovini; podsticanje aktivnosti u institucijama BiH na provođenju Platforme za akciju Pekinške deklaracije (Četvrta svjetska konferencija o ženama 1995.) u 12 kritičkih sfera; podsticanje i koordinaciju aktivnosti s entitetskim parlamentima i Skupštinom Brčko distrikta na unapređivanju statusa žena i provođenju Platforme za akciju Pekinške deklaracije; razmatranje predloženih zakona i drugih propisa sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena; razmatranje prijedloga dokumenata i izvještaja institucija BiH koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova i provođenje Platforme za akciju Pekinške deklaracije u cjelini, odnosno po pojedinim oblastima; razmatranje pripreme za učešće delegacija Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima kad se razmatra provođenje Pekinške deklaracije (UN, Vijeće za regionalnu saradnju – RCC i sl.)

Komisija razmatra i druga pitanja u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.

Sjednice