MENI

66. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

24.5.2010. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u svezi sa horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  b)      Sporazuma o financiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar (EP HZHB) – Projekat Dopunske mjere za Vjetroelektranu Mesihovina, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  c)      Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima – Strazbur, 5. 11. 1992. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
  d)      Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, Implementacioni protokol o financijskoj pomoći između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske i Logistički implementacioni protokol između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske, (resorno ministarstvo: Ministarstvo obrane BiH);
 3. Rasprava o Inicijativi zastupnika Momčila Novakovića za razmatranje na sjednici Doma sljedeće točke dnevnog reda: “Odgovornost članova Predsjedništva BiH za vođenje vanjske politike BiH u svjetlu posljednjih izjava pojedinih članova”;
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)      Liberalizacija viznog režima za Bosnu i Hercegovinu, (materijal MVP-a BiH);
  b)      Nota Ambasade Španije – Predstavljanje Europske unije u BiH, (materijal MVP-a BiH);
 5. Tekuća pitanja.