MENI

57. sjednica Komisije za vanjske poslove

15.12.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 55. i 56. sjednice Komisije za vanjske poslove;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)              Štokholmske Konvencije o postojanim organskim zagađivačima – Štokholm, 22.05.2001. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  b)             Konvencije o privremenom uvozu – ATA Karnet, Istanbul, 26.07.1990. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  - Informacija o preduzetim aktivnostima oko pristupanja i ratifikacije UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i opcionalnog protokola Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
  - Izvještaj sa jesenjih sastanaka Parlamentarne skupštine OEBS-a održanih u Atini od 9. do 12. 10. 2009. godine
 4. Tekuća pitanja;