MENI

47. sjednica Komisije za vanjske poslove

7.7.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  b)        Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  c)        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o financijskoj suradnji u 2006. godini, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  d)        Zasebnog aranžmana između KfW-a, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, kao i Federacije BiH, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i Republike Srpske, koju zastupa Minsitarstvo financija Republike Srpske za zamjenu duga 2, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  e)        Dodatka Memorandum u o razumijevanju između Vijeća ministara BiH o Programu za suradnju s tržištima u nastajanju (PSOM), (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  f)         Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnog vodotoka i međunarodnih jezera – Helsinki, 17. ožujak 1992. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  g)        Konvencije o identifikacijskim ispravama pomoraca (revidirana) br. 185 iz 2003. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  h)        Konvencije o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 94 iz 1949. godine, i Preporuke o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 84 iz 1994. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  i)         Konvencije o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 175 iz 1994. godine, i Preporuke o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 182 iz 1994. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  j)         Konvencije o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 176 iz 1995. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 183 iz 1995. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  k)        Konvencije o radu kod kuće, broj: 177  iz 1996. godine, i Preporuke o radu kod kuće, broj: 184 iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  l)           Konvencije o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 181 iz 1997. godine, i Preporuke o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 188 iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  m)      Konvencije o zaštiti materinstva, broj: 183 iz 2000. godine, i Preporuke o zaštiti materinstva, broj: 191 iz 2000. godine, Meunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH); 
  n)        Konvencije o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 184 iz 2001. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 192 iz 2001. godine, Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH); 
  o)        Konvencije o radu na moru (MLC) Međunarodne organizacije rada iz 2006. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  p)        Konvencije o radu u ribolovu, broj: 188 iz 2007. godine, i Preporuke o radu u ribolovu, broj: 199 iz 2007. Godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -   Preliminarna analiza izbora za Evropski parlament, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -   Informacija Misije BiH pri EU u Briselu o odnosima između BiH i EU: Stanje i naredni koraci, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -   Sastanak Evropskog Vijeća, Brisel, 18. i 19. 06. 2009. godine, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -   Sastanak Vijeća EU , 15. juni 2009. g., Brisel, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -   Izvješće o posjeti Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora, obavljenoj 16.3, 2009. godine;
  -   Protestna nota Republike Hrvatske, (materijal MVP-a, za informaciju);
 4. Tekuća pitanja;

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i drugi  međunarodni  sporazumi i dokumenti koji stignu Povjerenstvu do termina održavanja sjednice.