MENI

41. sjednica Komisije za vanjske poslove

31.3.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1.  Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje prijedloga Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora radi davanja mišljenja (predlagač Vijeće ministara BiH);
 3. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)     Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007. godinu, na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponenta II – prekogranična suradnja (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  b)     Aranžmana između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Koreje vezano za zajam iz sredstava Fonda za unapređenje ekonomske suradnje, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  c)     Sporazuma o naučno – tehničkoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  d)     Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije za privremenu upravu UN-a na Kosovu, u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  e)     Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  f)      Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  g)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom drumskom prevozu putnika i roba, (resorno ministarstvo: Ministarstvo prometa i veza BiH);
 4. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Povjerenstva za vanjske poslove u 2009. godini;
 5. Razmatranje dopunjenog Izvješća o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH u 2008. godini;
 6. Razmatranje Plana rada Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2009. godinu;
 7. Razmatranje informacije o međunarodnim ugovorima i sporazumima za ratificiranje u 2009. godini, (materijal MVP-a BiH); 
 8. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -   Zabilješka sa sastanka članova Zajedničke Komisije za europske integracije PS BiH s Jelkom Kacinom, zastupnikom u Europskom parlamentu, u svojstvu izaslanika Hansa Gerta Potteringa;
  -   Informacije o raspravi o BiH na sastanku Vijeća EU za opće poslove i vanjske odnose, 16.03.2009. godine u Briselu, (sačinilo MVP BiH)
  -   Pismo Solana – Rehn ministrima vanjskih poslova EU od 13.03.2009.;
  -   Zajednička akcija Vijeća EU o imenovanju EUSR u BiH;
  -   Izvješće o posjeti ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja Alžiru, (sačinilo MVP BiH);
  -   Zajednički prijedlozi učesnika Okruglog stola ''Poboljšanje poštivanja vojno-političkih obveza BiH u okviru UN-a i OSCE-a, ( materijal Misije OSCE-a u BiH);
  -   Pismo ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, Igoru Radojičiću.
 9. Tekuća pitanja;
  - Informacija sekretara Komisije o terminima posjeta Estoniji i Švicarskoj.

 

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i drugi  međunarodni  sporazumi i dokumenti koji stignu Povjerenstvu do termina održavanja sjednice.