MENI

39. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

3.3.2009. 15:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Bilateralnog sporazuma u oblasti obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  b)    Memoranduma o razumjevanju o budućnosti zdravstvene mreže u Jugoistočnoj Evropi u okviru Procesa regionalne suradnje u Jugoistočnoj Evropi, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  c)    Sporazuma o preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  d)    Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske (resorno ministarstvo: Ministarstvo odbrane BiH);
 3. Davanje mišljenja o izvješću o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH (u sklopu izvješća o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu);
 4. Davanje mišljenja o Informaciji o aktivnostima vezanim za prijem Bosne i Hercegovine u nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, (osnova za raspravu – informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH: Aktivnosti vezane za prijem BiH u Vijeće siigurnosti UN-a, dostavljena PS BiH 17. 2. 2009. godine), kao i Informaciji o aktivnostima vezanim za prijem BiH u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 2010-2011. godine (osnova za raspravu: Plan rada Koordinacionog tima za vođenje kampanje za nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti 2010. – 2011. godine, dostavljen Parlamentu 4.2.2009. godine), te na osnovu toga utvrđivanje prijedloga člana Koordinacionog tima ispred PS BiH za kandidaturu BiH u Vijeće sigurnosti UN-a;  
 5. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Povjerenstva za vanjske poslove u 2009. godini;
 6. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo: 
 • Zabilješka sa drugog sastanka Koordinacionog tima za vođenje kampanje za članstvo BiH u Vijeću sigurnosti UN-a za period 2010. – 2011. godina, održanog 16. 2. 2009. godine, (materijal MVP-a BiH);
 • Informacija o održavanju okruglog stola o poboljšanju vojno-političkih obaveza BiH u okviru UN-a i OSCE-a, Sarajevo, 11. i 12. 3. 2009. godine, (materijal MVP-a BiH);
 • Informacija o planiranju posjete Grupe prijateljstva PS BiH Republici Sloveniji - (materijal MVP-a BiH);
 • Informacija o posjeti generalnog konzula BiH Parlamentu Baden-Wuettemberga, (materijal MVP-a BiH);
 • Informacija o sastanku delegacije Narodne skupštine RS sa predstavnicima Parlamenata Brisela i Flamanije, (materijal MVP-a BiH);
 • Informacija o posjeti ministra vanjskih poslova Francuske, Bernarda Kouchnera Bosni i Hercegovini, 9. i 10. 4. 2009. godine, (materijal MVP-a BiH);
 • Dogovor o terminu i sastavu izaslanstva Povjerenstva za vanjske poslove za uzvratni posjet Parlamentu Estonije;

7.  Tekuća pitanja;

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i drugi  međunarodni  sporazumi i dokumenti koji stignu Povjerenstvu do termina održavanja sjednice.