MENI

33. sjednica Komisije za vanjske poslove

21.10.2008 11:00 Mala sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  - Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine;
  - Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine; (za oba sporazuma nadležna Direkcija za europske integracije BiH);
  - Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za Inicijativu za prevenciju i pripravnost za katastrofe u jugoistočnoj Europi (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  - Protokola iz Kartagene o biosigurnosti Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  - Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju;
  - Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti (za oba sporazuma resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 3. Upoznavanje članova Povjerenstva sa pismom-pozivom predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora za posjetu Republici Hrvatskoj do kraja ove godine;
 4. Upoznavanje članova Povjerenstva sa informacijom o mogućnosti posjete Republici Estoniji u narednom periodu;
 5. Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH sa zasjedanja Komiteta za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET), održanog 6. i 7.10.2008.godine, sa:
  - Prijedlogom legislativne rezolucije o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koja se prema odredbama Europskih ugovora donosi na prijedlog Europske komisije i Vijeća Europske unije;
  - Prijedlogom rezolucije o BiH koji je podnijela izvjestilac Parlamenta i predsjedavajuća Delegacije za jugoistočnu Europu, Doris Pack;
 6. Tekuća pitanja.