MENI

45. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

20.4.2005 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika sa 43. sjednice održane, 31.03.2005. godine,
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu,
 3. Utvrđivanje Prijedloga pravnog mišljenja u vezi sa zahtjevom Komisije za razmatranje statusa lica naturalizovanih poslije stupanja na snagu Ustava BiH do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH (Zaključak Predstavničkog doma PS BiH broj: 01-50-1-54-53/05 od 25.03.2005. godine),
 4. Zahtjevi za autentično tumačenje -jasnoća norme – član 1.4. Zaključka,:
  a) Člana 13.10 Izbornog zakona BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04), opštinskih vijeća: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo;
  b) Člana 3. stav 1. Zakona o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima, između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH (''Službeni glasnik BiH'' br.19/02) Opštinskog suda za prekršaje Ljubuški;
  c) Člana 46. i 47. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 25/04) Advokata Josipa Muselimovića.
 5. Upoznavanje sa Obavještenjem Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa preuzimanjem Zahtjeva A.D. Petrol Banja Luka za autentično tumačenje člana 9. stav 1. tačka 1. Zakona o akcizama BiH i člana 7. stav 2. tačka 3. zakona o porezu na promet BiH("Službeni glasnik BiH" broj 62/04)
 6. Ostala pitanja.