MENI

56. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

2.11.2009 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih stranaka - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni  Zakona o reviziji institucija BiH - prva komisijska faza (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
  3. Ponovno razmatranje Zbirnog mišljenja o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2008. s prijedlogom zaključaka, te prilozima koji čine jedinstvenu cjelinu sa Zbirnim mišljenjem (sačinilac: Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma);
  4. Tekuća pitanja.