MENI

53. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

24.9.2009 13:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 51. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH - prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika Stranke za BiH);
 3. Ponovno razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost - prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika SNSD-a);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o slobodnim zonama u BiH u smislu zaključka s 59. sjednice Predstavničkog doma (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu (sačinilac: Predsjedništvo BiH);
 6. Razmatranje Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 7. Razmatranje treće grupe revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 8. Tekuća pitanja:
  -     Inicijativa poslanika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja negativnih posljedica finansijske krize i recesije u BiH.

  U okviru tačke 7. dnevnog reda razmatrat će se treća grupa revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, koju čine revizorski izvještaji sljedećih institucija:

  1.      Uprava za indirektno oporezivanje BiH (Drago Kalabić)
  2.      Ministarstvo finansija i trezora BiH (Bajazit Jašarević)
  3.      Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Drago Kalabić)
  4.      Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH (Velimir Jukić)
  5.      Direkcija za ekonomsko planiranje (Velimir Jukić)
  6.      Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (Bajazit Jašarević)
  7.      Služba za poslove sa strancima BiH (Savo Erić)
  8.      Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Sadik Bahtić)
  9.      Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (Salko Sokolović)
  10.    Ured za razmatranje žalbi (Sadik Bahtić)
  11.    Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Sadik Bahtić)
  12.    Konkurencijsko vijeće BiH (Salko Sokolović)