MENI

52. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

10.9.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Razmatranje Nacrta budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2010. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 2. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja BHRT-a na dan 31.12.2008. godine (sačinilac: nezavisna revizorska kuća „Revsar“ d.o.o. Sarajevo);
 3. Razmatranje druge grupe revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Tekuća pitanja.

U okviru tačke 3. dnevnog reda razmatrat će se druga grupa revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, koju čine revizorski izvještaji sljedećih institucija:

 1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Sadik Bahtić)
 2. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (Lazar Prodanović)
 3. Konkurencijsko vijeće BiH (Salko Sokolović)
 4. Memorijalni centar Srebrenica—Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (Salko Sokolović)
 5. Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (Adem Huskić)
 6. Ured za veterinarstvo BiH (Savo Erić)
 7. Ministarstvo civilnih poslova BiH (Velimir Jukić)
 8. Predsjedništvo BiH (Sadik Bahtić)
 9. Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (Adem Huskić)
 10. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (Savo Erić)

  Napomena: Po završetku 59. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 2.9.2009. godine, ukazala se potreba za dopunom predloženog dnevnog reda 52. sjednice Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,  zakazane za 10.9.2009. godine, sa novom tačkom: Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i nakanadama u institucijama BiH-prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika Stranke za BiH). Također dnevni red će biti dopunjen i podtačkom u okviru tačke Tekuća pitanja koja glasi: Razmatranje Poslovnika o radu Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma u oblasti revizije (sačinilac:USAID/PARE).