MENI

12. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

29.8.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verficiranje zapisnika 10. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH-prva komisijska faza (predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine PD-a PS BIH);
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006. sa zaključkom Predsjedništva BiH (predlagač: Predsjedništvo BiH);
 4. Razmatranje 10 izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2006. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
 5. Tekuća pitanja

Napomena:
Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijski izvještaji slijedećih 10 institucija:

 1. Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH (S.Sokolović)
 2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (D.Kalabić)
 3. Agencija za nadzor nad tržištem BiH (L.Prodanović)
 4. Fond za povratak BiH (B.Jašarević)
 5. Državna agencija za istrage i zaštitu (L.Prodanović)
 6. Institut za akreditiranje BiH (L.Prodanović)
 7. Agencija za statistiku BiH (S.Erić)
 8. Agencija za javne nabavke BiH (S.Erić)
 9. Agencija za rad i zapošljavanje BiH (S.Bahtić)
 10. Agencija za sigurnost hrane BiH (L.Prodanović)