MENI

37. сједницa Заједничке комисије за административне послове

21.10.2010. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 35. и 36. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Захтјева број: 03/5-16-3-20/10 од 02.09.2010. године за одобравање накнаде за случај тешке болести члана уже породице;
 3. Разматрање Захтјева, број: 02,03-16-3-19/10 од 01.09.2010. године, за одобравање накнаде за случај тешке болести;
 4. Разматрање Захтјева, број: 03/5-16-3-21/10 од 14.10.2010. године, за додјелу једнократне новчане помоћи због смрти члана уже породице;
 5. Разматрање Захтјева, број: 03/5-32-1124/10 од 11.10.2010. године, за пензионисање;
 6. Разматрање Захтјева, број: 03/5-16-3-1125/10 од 11.10.2010. године, за отпремнину због пензионисања;
 7. Разматрање Захтјева, број: 03/5-34-1126/10 од 12.10.2010. године, за престанак радноправног статуса у Парламентарној скупштини БиХ;
 8. Разматрање Жалбе, број: 03/5-16-3-996-4/10 од 12.10.2010. године, због онемoгућавања остваривања права утврђених одлуком Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине БиХ;
 9. Доношење Одлуке о утврђивању права на наканду за рад у Независној комисији за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине, те накнаду трошкова превоза за долазак на сједнице за 2010. и 2011. годину;
 10. Доношење Одлуке о одобрењу планираних расхода Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине за 2011. годину;
 11. Разматрање Предлога нове одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ;
 12. Давање сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 03-34-7-251/06 од 06.04.2006. године;
 13. Разматрање Предлога новог правилника о начину и условима коришћења интерних и екстерних услуга-репрезентације, телефонских услуга, службених путовања, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини БиХ;
 14. Разматрање Нацрта извјештаја о раду Заједничке комисије за административне послове за период 2006/2010.;
 15. Давање овлашћења предсједавајућем Заједничке комисије за административне послове да потпише записник са ове сједнице.