MENI

27. сједницa Заједничке комисије за административне послове

15.6.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 25. сједнице Заједничке комисије и Забиљешке сa 26. сједнице Заједничке комисије од 27.05.2009. године;
 2. Разматрање Финансијског извјештаја о извршењу Буџета Парламентарне скупштине БиХ за период од 01.01. до 31.03.2009. године;
 3. Разматрање:
  а)    Предлога одлуке о прoцeдурама за остваривање права на основу члана 4. став (4) Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-11-25,3/09 од 08.04.2009. године;
  б)    Анализе о ефектима укидања накнада, број: 03-16-3-921/09 од 30.04.2009. године;
  ц)    Предлога одлуке о измјенама Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-11-25,3/09 од 8.4.2009. године;
  д)    Посланичке иницијативе посланика Клуба СДП-а, број: 01-50-1-13-93/09 од 31.03.2009. године;
  е)    Посланичке иницијативе Клуба посланика СДА за измјену Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ, број: 03-16-1-123-1/09 од 07.04.2009. године;
  ф)   Разматрање Иницијативе Савеза самосталних синдиката БиХ, број: 01-III-316/09 од 10.03.2009. године за смањење трошкова укупне јавне потрошње;
  г)    Члана 7. Одлуке Савјета министара БиХ о начину и поступку остваривања права на накнаду за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника у институцијама БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 4/09).
 4. Разматрање Обавјештења секретара Заједничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, број: 03-32-588-1/09 од 18.05.2009. године;
 5. Разматрање захтјева посланика који немају статус стално запосленог у Парламентарној скупштини БиХ, за остваривање права на основу члана 4. став (4) Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-11-25,3/09 од 08.04.2009. године;
 6. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-26/09 од 06.05.2009. године, о престанку статуса стално запосленог посланика;
 7. Разматрање Информације Сектора за међународне односе и протокол о обавези Парламентарне скупштине БиХ плаћања пенала због отказивања путовања, број: 03-05-33/09 од 06.04.2009. године;
 8. Разматрање Захтјева, број: 01-05-4/08 од 15.12.2008. године, за поврат средстава;
 9. Разматрање обавјештења Службе за заједничке послове институција БиХ, по Одлуци Заједничке комисије за административне послове, број: 03/5-50-1-11-22,6/09 од 17.02.2009. године;
 10. Разматрање Одговора Службе за заједничке послове институција БиХ, број: 05/1-50-8-471-1/09 од 04.03.2009. године, о распореду гаражног и паркинг простора.
 11. Разматрање:
  а)    Захтјева за давање сагласности за куповину поклона, број: 01-50-1-13-97/09 од 12.05.2009. године;
  б)    Предлога правилника о протоколарним поклонима Парламентарне скупштине БиХ.
 12. Информација о ставовима Колегијума Представничког дома, број: 01-50-1-13-92/09 од 24.03.2009. године, и број: 01,02-16-1-75-1/09 од 24.03.2009. године, у вези са закључцима Заједничке комисије за административне послове за припреме програма ублажавања посљедица економске кризе;
 13. Разматрање:
  а)    Предлога распореда канцеларијског простора у згради Парламентарне скупштине БиХ од 29.04.2009. године;
  б)    Дописа Одбора државне службе за жалбе, број: 01-13/09 од 17.02.2009. године;
  ц)    Жалбе Секретара Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, број: 01,02,03-50-3-576/09 од 06.05.2009. године.
 14. Упознавање с Дописом Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-50-1-13-93/09 од 31.03.2009. године, и Дописом Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-50-1-24-26-2/09 од 15.04.2009. године, у вези са трајним смјештајем Централне изборне комисије БиХ;
 15. Разматрање Нацрта извјештаја о посјети Одбора за избор, именовања и управне послове Хрватског сабора и упознавање с Дописом Одбора за избор, именовања и управне послове од 24.03.2009. године;
 16. Утврђивање критеријума за ангажовање стручњака и свједока за потребе комисија и других радних тијела домова.